2014-12-19 14:23:00

Javni poziv za prijavu kandidata za voditelja i pet članova Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme

Na temelju točke II. Odluke o osnivanju Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti, (Klasa: 022-03/14-04/430, Ur. broj: 50301-04/04-14-3, Zagreb, 6. studenog 2014. godine), ministar znanosti, obrazovanja i sporta, na prijedlog Posebnog stručnog povjerenstva za provođenje Strategije obrazovanja, znanosti  i tehnologije Republike Hrvatske objavljuje

JAVNI  POZIV

za prijavu kandidata za voditelja i pet članova Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

I.

Ekspertna radna skupina za temeljnu zadaću ima izradu cjelovitog metodološkog pristupa izradi kurikularnih dokumenata i vođenja procesa kurikularne reforme.

II.

Ekspertna radna skupina sastoji se od voditelja i pet članova Ekspertne radne skupine čiji rad je ograničen na prvu dionicu, a koja uključuje izradu kurikularnih dokumenata i novih modela unutar cjelovitog sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o razini usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda.

III.

Rad Ekspertne radne skupine uključivat će, ali neće biti ograničen, na angažman u sljedećim aktivnostima određenim Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije:

definiranje koordiniranoga metodološkog pristupa izradi kurikularnih dokumenata; izrada prijedloga Okvira nacionalnog kurikuluma; ustroj jedinice za stručnu i administrativnu podršku izradi kurikularnih dokumenata; promotivne aktivnosti s ciljem objašnjavanja roditeljima i široj zainteresiranoj javnosti prednosti kurikularnog pristupa i promjena koje se predlažu; ustroj i osposobljavanje Stručnih radnih skupina za izradu Nacionalnih kurikularnih dokumenata; izrada prijedloga područne i predmetne/međupredmetne/modularne strukture Nacionalnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te gimnazijsko, strukovno i umjetničko obrazovanje; izrada Nacionalnih kurikuluma za osnovnoškolski, gimnazijski, strukovni (u općeobrazovnom dijelu) i umjetnički odgoj i obrazovanje (Nacionalni kurikulumi); ustroj i osposobljavanje Radnih skupina za izradu predmetnih/modularnih kurikuluma u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju i Radnih skupina za izradu kurikuluma za stjecanje kvalifikacija u redovnom strukovnom i umjetničkom obrazovanju; izrada predmetnih/modularnih kurikuluma u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i gimnazijskom obrazovanju te kurikuluma za stjecanje kvalifikacija u redovnom strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju; ustroj jedinice za izradu cjelovitog sustava praćenja, vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja kao dijela cjelovite kurikularne reforme; određivanje kriterija (standarda, razina postignuća) na osnovi kurikularnih dokumenata; razvoj različitih modela formativnog vrednovanja; izrada novog modela izvještavanja o razvoju djece i usvojenosti  odgojno-obrazovnih ishoda (ishoda učenja); razvoj standarda za digitalne obrazovne sadržaje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u učenju i poučavanju; osmišljavanje stručnog usavršavanja učitelja za primjenu kurikularnih dokumenata te podloga za nastavna pomagala, udžbenike i digitalne sadržaje.

IV.

Ovim Javnim pozivom traži se prijava stručnjaka za jedno ili više područja ekspertize iz točke VIII. ove Odluke. Kandidati u svojim prijavama navode prijavljuju li se za voditelja ili člana Ekspertne radne skupine.

V.

Kandidati, uz prijave, prilažu:

životopis u Europass formatu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

Kandidati koji se prijavljuju za voditelja dužni su priložiti razrađen prijedlog rada u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije.

VI.

Rok za podnošenje prijava je 9. siječnja 2015. godine. Prijave se podnose na sljedeću adresu: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprava za standard, strategije i posebne programe, Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, s naznakom: Prijava kandidata za voditelja i članove Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na ruke Staši Skenžiću, pomoćniku ministra ili elektroničkom poštom na adresu Kurikularna-reforma@mzos.hr.

VII.

Kandidati koji se prijavljuju za voditelja ili članove Ekspertne radne skupine moraju imati najmanje desetogodišnje iskustvo u području obrazovanja stečeno radom u nastavi ili na istraživanjima u obrazovanju te iskustvo vođenja većih razvojnih projekata, a prednost je međunarodno iskustvo u području svoje djelatnosti.

VIII.

Očekuje se da članovi Ekspertne radne skupine imaju ekspertizu u jednom od sljedećih područja:

osmišljavanje i izrada općeobrazovnih kurikuluma; osmišljavanje i izrada kurikuluma u strukovnom obrazovanju; ocjenjivanje, vrednovanje i izvještavanje o ishodima učenja i postignućima učenika; stručno usavršavanje nastavnika: udžbenici, nastavna pomagala i digitalni sadržaji.

Od kandidata se očekuje puna posvećenost radu na kurikularnoj reformi.

IX.

Za rad članova Ekspertne radne skupine koji su zaposleni u javnim i državnim službama nije predviđena dodatna financijska naknada.

X.

Voditelja i pet članova Ekspertne radne skupine imenuje ministar nadležan za znanost i obrazovanje na rok od jedne godine.

 


www.skole.hr