2010-10-30 00:00:00

Nekoliko lakih komada na temu Električna struja
Digitalni obrazovni materijal „Nekoliko lakih komada na temu Električna struja“ predstavlja malu kolekciju modela o vođenju električne struje, a koji se obrađuju u redovnom programu fizike za osmi razred osnovne škole. Materijal je nastao s ciljem da se učenicima zorno prikažu temeljni fizikalni modeli koji su neophodni za shvaćanje i razumijevanje pojava vezanih za elektriziranje tijela, te pojavu električne struje u metalima i vodljivim tekućinama. Materijal je podijeljen na šest dijelova, a svaki dio predstavlja jedan model. Na početnoj stranici nalazi se glavni izbornik pomoću kojega je moguća navigacija kroz pojedine dijelove materijala. Materijal se može koristiti pri obradi ovih nastavnih tema i/ili pri ponavljanju obrađenog nastavnog gradiva, a isto tako može se koristiti kao pomoćni pri samostalnom učenju.

www.skole.hr