preskoči na sadržaj
| 10. 2. 2011. u 11:15 sati | pošalji link
Upisi 2009./2010.

Na ovim stranicama objavljujemo novosti i važne dokumente koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa vezane uz upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku godinu 2009./2010.

 

Ljetni upisni rok

Prvi upisni krug:

 • prijave za upis u ponedjeljak, 29.6.2009., i utorak, 30.6.2009., od 8 do 16 sati
 • objava rezultata (ljestvice poretka na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama škole) u srijedu, 1.7.2009., najkasnije do 14 sati
 • upis je u četvrtak, 2.7.2009., od 8 do 16 sati

Drugi upisni krug:

 • prijave za upis u ponedjeljak, 6.7.2009., po rasporedu škole u vremenu od 8 do 16 sati
 • objava rezultata (ljestvice poretka na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama škole) u utorak, 7.7.2009., najkasnije do 12 sati
 • upis je u srijedu, 8.7.2009., od 8 do 16 sati

Jesenski upisni rok

 • objava (na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole) nepopunjenih upisnih mjesta (prema vrstama programa) i rokova za upis najkasnije do 22.8.2009.
 • prijave za upis u ponedjeljak, 24.8.2009., od 8 do 16 sati
 • objava ljestvice poretka u utorak, 25.8.2009., najkasnije do 12 sati
 • upis učenika u srijedu, 26.8.2009., od 8 do 16 sati i četvrtak, 27.8.2009, od 8 do 12 sati

Važni dokumenti: 

 • brošura Upisi u srednju školu 2009.(.pdf)
 • Odluka o elementima i kriterijima za upis 2009./2010. (html, .pdf)
 • Odluka o upisu učenika (.pdf)
 • Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove (.pdf)
 • Struktura i opseg upisa učenika - javne škole (.pdf)
 • Struktura i opseg upisa učenika - privatne škole (.pdf)
 • Struktura i opseg upisa učenika - škole vjerskih zajednica (.pdf)

Elementi i kriteriji za upis 2009./2010.

Autor: Renata Simunko

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa objavilo je odluku o elementima i kriterijima za upis 2009/2010:


 
     

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

KLASA:    023-03/09-06/00003
URBROJ:    533-09-09-0005

Zagreb,     30. ožujka 2009.

Na temelju članka 22., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08) i članka 20., stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, broj 30/09), a po ovlasti ministra znanosti, obrazovanja i športa, državni tajnik donosi

O D L U K U
O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA
ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010.

I.

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

A. OPĆE ODREDBE

II.


U I. razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje, u sklopu planiranog broja upisnih mjesta.
Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana država članica Europske unije.

III.

Srednja škola može upisati i redovito obrazovati i stranog državljanina iz zemlje izvan Europske unije koji ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

 1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti, odnosno javnih ustanova;
 2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;
 3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;
 4. ako roditelj te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenog boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;
 5. ako roditelj te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;
 6. ako je roditelj te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;
 7. ako je takva osoba ili roditelj te osobe azilant ili tražitelj azila;
 8. ako je takva osoba ili roditelj te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

B. ZAJEDNIČKA MJERILA I POSTUPCI UPISA

IV.


Za upis u I. razred redovitog obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju:

 • uspjeh u prethodnom obrazovanju prema postignutim ocjenama u VII. i VIII. razredu osnovne škole;
 • sklonosti, sposobnosti i darovitost;
 • uspjeh u prethodnom obrazovanju na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju, vještinama i sposobnostima;
 • uspjeh  u programima obrazovanja s povećanim opsegom;
 • uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja.

B.1. USPJEH U PRETHODNOM OBRAZOVANJU KAO KRITERIJ IZBORA KANDIDATA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

V.

Uspjeh u prethodnom obrazovanju kao kriterij za upis utvrđuje se na osnovi ocjena iz općeg uspjeha i ocjena iz nastavnih predmeta u VII. i VIII. razredu osnovne škole, a koji su značajni za nastavak obrazovanja u pojedinim  vrstama obrazovnih programa (u daljnjem tekstu: posebno značajni predmeti), i to iz pet (5) predmeta za upis u gimnazijske, strukovne i umjetničke četverogodišnje obrazovne programe, a četiri (4) predmeta za upis u troipolgodišnje i trogodišnje strukovne obrazovne programe.
Svakom kandidatu za upis utvrđuje se ukupan zbroj ocjena iz VII. i VIII. razreda osnovne škole, i to iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta posebno značajnih za nastavak obrazovanja utvrđenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis i nastavak obrazovanja (u daljnjem tekstu: Popis predmeta i elemenata posebno važnih za upis) koji je u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.
Škola može, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, umjesto jednog od nastavnih predmeta utvrđenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis, utvrditi i objaviti (u natječaju za upis), neki drugi nastavni predmet kao značajan za upis i nastavak obrazovanja u toj školi.
Vrednovanje uspjeha kandidata koji su osnovnu školu završili u inozemstvu, provest će upisno povjerenstvo primjenjujući elemente vrednovanja iz ove odluke.
Za kandidata iz inozemstva koji želi započeti ili nastaviti srednjoškolsko obrazovanje u RH škola će samostalno provesti procjenu znanja i mogućnosti praćenja nastave na hrvatskom jeziku.
Kandidata za kojeg se ocijeni da neće biti u mogućnosti pratiti nastavu na hrvatskom jeziku, škola može upisati uz uvjet da tijekom školske godine pripremnom ili dopunskom nastavom, ili na drugi način, stekne znanja iz hrvatskog jezika u mjeri koja će mu omogućiti praćenje i svladavanje nastavnih sadržaja.

VI.

U slučaju da kandidatu u svjedodžbama za VII. i VIII. razred nije upisana ocjena iz nekog od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis, za utvrđivanje broja bodova iz tog predmeta koristi se prosječna ocjena iz općeg uspjeha u VII. i VIII. razredu osnovne škole.
Ukoliko je kandidat u osnovnoj školi učio dva ili više stranih jezika, vrednuje mu se bolja ocjena iz stranog jezika, pod uvjetom da je taj jezik učio najmanje četiri godine, što dokazuje svjedodžbama o završenom V., VI., VII. i VIII. razredu osnovne škole.
Ako dva ili više kandidata u razredbenom postupku po svim osnovama vrednovanja imaju jednak broj bodova, odluku o upisu kandidata donosi upisno povjerenstvo škole, na temelju viših ocjena kandidata iz nastavnih predmeta koje smatra najvažnijim za nastavak obrazovanja u srednjoj školi koja provodi taj obrazovni program.

B.2. SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI KAO KRITERIJI ZA UPISE

VII.

Sposobnosti kandidata za pojedine vrste programa obrazovanja i zanimanja vrednuju se:

 • na osnovi provjere (ispitivanja) sposobnosti i darovitosti;
 • na osnovi iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju;
 • na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje;
 • na osnovi rezultata natjecanja školskih športskih društava;
 • na osnovi kategorizacije Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog športskog saveza gluhih.

B.2.1. Umjetničke (likovne, glazbene i plesne) škole

VIII.


Umjetničke (likovne, glazbene i plesne) škole provode ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkog izraza i utvrđuju rezultate u skladu sa sljedećim kriterijima:

PROGRAMI LIKOVNE UMJETNOSTI I DIZAJNA

Uvjet za upis je dokazana sposobnost likovnog izražavanja i likovni senzibilitet koji se provjerava zadaćama iz:
a) crtanja olovkom ili ugljenom;
b) slikanja (tempera, gvaš ili akvarel).

Kandidati koji nisu zadovoljili na provjeri likovnih sposobnosti (nisu ostvarili najmanje 35 od mogućih 60 bodova) isključuju se iz daljnjeg razredbenog postupka.
Kandidati koji iz općeg uspjeha i ocjena iz hrvatskoga jezika, kemije i likovne kulture u VII. i VIII. razredu osnovne škole ne ostvare najmanje 30 bodova, u pravilu se ne mogu upisati osim kada je riječ o iznimnoj darovitosti i primjeni dopunskih mjerila iz točke B.4. ove odluke.
Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom likovnih sposobnosti, općeg uspjeha i uspjeha iz tri navedena predmeta.
 Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz provjere likovnih sposobnosti.

PROGRAMI GLAZBENE UMJETNOSTI

A. Kandidati koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili II. pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se u I. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog programa nakon uspješno položenoga stručnog dijela razredbenog ispita na kojem se provjerava znanje temeljnog predmeta (instrumenta) i solfeggia te vrednovanja ocjena iz prijašnjih razreda glazbene škole. Popis nastavnih predmeta iz glazbene škole koji se vrednuju objavljuje se u sklopu natječaja za upis. Za upis glazbeno-teoretskog programa, uz solfeggio je potrebno i odgovarajuće znanje sviranja glasovira.

B. Kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijamne audicije s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma. Upis u prvi pripremni razred moguć je u obrazovnim programima za zanimanja: oboist, klarinetist, tubist, kornist, trubač, fagotist, trombonist, saksofonist, kontrabasist, udaraljkaš, glazbenik – pjevač i glazbenik - teoretski smjer. Za sve ostale obrazovne programe, za koje je u potrebno osnovno glazbeno obrazovanje, na posebnoj provjeri će se utvrditi postojanje iznimnoga glazbenog talenta te će se i takvim kandidatima omogućiti upis u I. pripremni razred programa srednje glazbene škole. Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završenu osnovnu školu.

PROGRAMI PLESNE UMJETNOSTI

Uvjeti za upis u I. razred srednje škole koja izvodi program plesne umjetnosti su završena osnovna plesna, odnosno baletna škola te uspješno položen stručni plesni dio razredbenog ispita. Pored navedenoga, vrednuje se i opći uspjeh u osnovnom plesnom, odnosno baletnom obrazovanju te uspjeh iz glavnih (plesnih) predmeta. Popis glavnih plesnih predmeta koji se vrednuju objavljuje se u sklopu natječaja za upis. Ako ima više kandidata s položenim razredbenim ispitom, upisuju se kandidati koji su koji su ostvarili veći broj bodova. Kandidati bez završenoga osnovnog plesnog, odnosno baletnog obrazovanja (npr. oni koji su bili članovi folklornih ili plesnih skupina, polaznici nekog tečaja i sl.), a imaju završenu osnovnu školu, mogu se upisati nakon što na ispitu pokažu plesnu darovitost.

Umjetničke (likovne, glazbene i plesne) škole mogu provesti provjeru darovitosti zainteresiranih kandidata koji još nisu završili VIII. razred osnovne škole. Provjeru darovitosti  škola je dužna javno oglasiti i navesti rokove i mjesto ispitivanja tako da to bude dostupno svim zainteresiranim kandidatima. 
Ukupni rezultat i ljestvica poretka utvrđuju se u rokovima propisanim Odlukom o upisu učenika.

B.2.2. Sklonosti i sposobnosti za upis u pojedine strukovne škole

IX.
   
Škole koje upisuju kandidate u srednje strukovne obrazovne programe za koje je potrebna određena tjelesna, govorna i slična spretnost i sposobnost mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata za obrazovni program.

B.3. VREDNOVANJE POSEBNIH REZULTATA U PRETHODNOM OBRAZOVANJU

X.


U upisnom postupku vrednuju se i rezultati koje su kandidati postigli na državnim, međužupanijskim i županijskim natjecanjima učenika u znanju, vještinama i sposobnostima te na osnovi posebnih i iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju.

B.3.1. Vrednovanje rezultata natjecanja

XI.


A. Kandidati koji su na državnom natjecanju iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama, iz bilo kojeg od predmeta navedenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis, u pojedinačnoj konkurenciji osvojili prvo, drugo ili treće mjesto upisuju se izravno.

B. Pravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje u, i to:

 • Kandidatima koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama iz bilo kojeg od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis osvojili prvo, drugo ili treće mjesto u skupini do 3 učenika pripada 3 boda, skupini od 3 do 6 učenika 2 boda, a skupini od 6 do 10 učenika 1 bod.
 • Kandidatima koji su u pojedinačnoj konkurenciji na natjecanjima iz predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis, na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili četvrto i peto mjesto pripada 5 bodova, šesto i sedmo mjesto 3 boda, a ostalim kandidatima koji su sudjelovali na državnom ili međudržavnom natjecanju pripada 2 boda.
 • Kandidatima koji su u pojedinačnoj konkurenciji na natjecanjima iz predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis, na županijskom natjecanju osvojili prvo mjesto pripada 3 boda, 2 boda za drugo mjesto i 1 bod za treće mjesto.
 • U školama u kojima je likovna kultura jedan od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis boduju se i rezultati natjecanja iz likovne kulture «LIK» tako da se daje 1 bod za najbolji likovni rad na županijskoj izložbi, a 3 boda za prvo mjesto, 2 boda za drugo mjesto i 1 bod za treće mjesto na središnjem državnom natjecanju.
 • Kandidatima koji su pojedinačno ili skupno sudjelovali na državnoj smotri LIDRANO pripada 2 boda.

Dokument o plasmanu na natjecanju (diploma ili sl.) u kojem su, uz podatke o natjecatelju i vrsti natjecanja, navedeni i podaci o osvojenom mjestu na natjecanju pojedinaca ili na natjecanju skupina s brojem članova skupine, za središnje natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za županijska natjecanja županijsko povjerenstvo za natjecanja.

C.  Vrednovanje rezultata postignutih na športskim natjecanjima:

C.1. Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli na natjecanjima školskih športskih društava koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, i  to:

 • Kandidatima koji su u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji sudjelovali na državnom ili međunarodnom natjecanju pripada jedan bod. Pravo na dodatne bodove dokazuju odgovarajućim uvjerenjima s navedenih natjecanja.
 • Kandidatima koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji osvojili prvo mjesto pripadaju četiri boda, drugo mjesto tri boda i za treće mjesto dva boda.

Pravo na dodatne bodove kandidati dokazuju odgovarajućim uvjerenjem Hrvatskog školskog športskog saveza.

C.2. Kandidatima koji su temeljem postignutih športskih rezultata ostvarili status kategoriziranog športaša od I. do VI. kategorije pripadaju dodatni bodovi, i to:

 • vrhunskom športašu I. kategorije pripada pet bodova;
 • vrhunskom športašu II. kategorije pripadaju četiri boda;
 • vrhunskom športašu III. kategorije pripadaju tri boda;
 • vrsnom športašu IV. kategorije i darovitom športašu V. ili VI. kategorije pripadaju dva boda.

Pravo na dodatne bodove kandidat dokazuje rješenjem Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog športskog saveza gluhih.

D.  Kandidatu koji je sudjelovao na više natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta ili razina (navedeno pod A., B. i C. u ovoj točki) vrednuje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.
Pravo na dodatne bodove temeljem postignutih rezultata na športskim natjecanjima, odnosno statusa kategoriziranog športaša pripada kandidatu za upis u sve srednje škole uključujući i škole s razrednim odjelima za športaše.

E. O vrednovanju rezultata kandidata - stranih državljana, koji su osnovnu školu završili u inozemstvu, odlučit će upisno povjerenstvo primjenjujući elemente vrednovanja iz ove odluke.

B.3.2. Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog obrazovanja

XII.

Kandidatima se vrednuju i ostali iznimni rezultati iz prethodnog obrazovanja, ukoliko su:

 • istodobno završili osnovnu školu i najmanje četiri razreda glazbene ili plesne škole koja ima odobrenje za rad Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa sa dva dodatna boda za upis u bilo koji od obrazovnih programa;
 • u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili dva ili više stranih jezika, uključujući i klasične jezike sa dva dodatna boda za upis u jezičnu i klasičnu gimnaziju;
 • u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili jedan od klasičnih jezika dobivaju četiri dodatna boda za upis u klasičnu gimnaziju.

Pravo za dodatne bodove iz stavka 1., alineje 1. ove točke kandidat dokazuje razrednim svjedodžbama glazbenih ili plesnih škola.
Pravo na dodatne bodove iz stavka 1., alineje 2. i 3. ove točke kandidat dokazuje razrednim svjedodžbama osnovne škole koju je pohađao.
Kandidatu se vrednuje samo jedan (najpovoljniji) iznimni rezultat iz prethodnog obrazovanja.

B.4. VREDNOVANJE REZULTATA UČENJA U OTEŽANIM UVJETIMA PRETHODNOG OBRAZOVANJA

B.4.1. Upis kandidata hrvatskih državljana koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu

XIII.

Pravo na izravni upis u srednju školu, bez vrednovanja uspjeha u osnovnoj školi, osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti, imaju:

 • kandidati koji su se najmanje dvije od posljednje četiri godine obrazovali u inozemstvu zbog toga što su njihovi roditelji radili u hrvatskim diplomatskim i drugim državnim predstavništvima u inozemstvu;
 • ostali kandidati povratnici koji su se obrazovali u inozemstvu najmanje četiri od šest posljednjih razreda ili posljednja tri razreda osnovne škole.

Za ostvarivanje prava na izravni upis, kandidat uz prijavnicu za upis prilaže i dokaze o boravku i razlozima boravka u inozemstvu te trajanju obrazovanja u inozemstvu (svjedodžbe, izjavu i slično).

B.4.2. Upis kandidata temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

XIV.


Djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01 i 103/03.), djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenog zakona, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa sto posto oštećenja organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. navedenog zakona izravno se upisuju u srednje škole pod uvjetom da prijeđu bodovni prag koji je škola objavila u natječaju za upis, te da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet.
Pravo iz stavka 1. ove točke ne mogu ostvariti osobe navedene u članku 9. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
Pravo izravnog upisa imaju i djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag koji je škola objavila u natječaju za upis te da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.

Za ostvarivanje prava iz stavka 1. i 3. ove točke kandidat je uz prijavnicu za upis dužan priložiti odgovarajuća rješenja i potvrde nadležnih državnih tijela.

B.4.3. Upis kandidata sa zdravstvenim teškoćama

XV.

 
Kandidati s težim i osobito teškim zdravstvenim teškoćama su kandidati koji su osnovnu školu završili po redovitom nastavnom programu, a kojima su zdravstvena oštećenja ili kronične bolesti i dulje liječenje utjecale na školski uspjeh.
Kandidat s težim zdravstvenim teškoćama može se upisati s manjim brojem bodova, i to do deset posto od broja bodova od najniže rangiranog na ljestvici poretka kandidata, a koji su ostvarili pravo na upis u određeni obrazovni program.

Kandidati s osobito teškim zdravstvenim oštećenjima mogu se upisati izravno.

Za ostvarivanje ovih prava kandidat, uz ostale upisne dokumente, prilaže i:

 • mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najmanje dva primjerena obrazovna programa,
 • mišljenje nadležnog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na osnovi medicinske specijalističke dokumentacije.

Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole po preporuci liječnika obiteljske ili liječnika određene specijalnosti.
O posebnostima upisa koje se ne mogu riješiti u školi, županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba u skladu s ovom odlukom, odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

B.4.4. Upis kandidata koji žive u teškim životnim uvjetima

XVI.


Kandidati koji žive u uvjetima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati ukoliko ostvare do deset posto manje bodova od broja bodova najniže rangiranog kandidata na ljestvici poretka kandidata koji su ostvarili pravo upisa u određeni obrazovni program.

Ista prava upisa imaju i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim uvjetima (uz roditelja s posttraumatskim stresom ili teškom bolešću, uz nezaposlena oba roditelja, samohranog roditelja, odnosno obitelji u stanju socijalno zaštitne potrebe i slično).

Za ostvarivanje navedenih prava kandidat je dužan uz prijavnicu za upis priložiti i odgovarajuće potvrde ili druge dokumente (potvrdu o statusu branitelja, liječničku potvrdu o težoj bolesti ili posttraumatskom stresu roditelja, potvrdu o smrti roditelja, potvrdu o korištenju socijalne pomoći) izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi, za zapošljavanje, obranu i skrb o braniteljima i dragovoljcima iz Domovinskog rata.

Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole.

Posebnosti upisa koje se ne mogu riješiti u školi, županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba u skladu s ovom odlukom, rješava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

B.4.5. Upis kandidata s teškoćama u razvoju

XVII.


Kandidat s teškoćama u razvoju ima pravo izravnog upisa.
Za ostvarenje prava izravnog upisa, uz ostale upisne dokumente, obvezno prilaže:

 • rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku obrazovanja u osnovnoj školi;
 • mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najmanje dva primjerena obrazovna programa;
 • iznimno, ako je osnovnu školu završio bez utvrđenoga primjerenog oblika obrazovanja, umjesto rješenja prilaže nalaz i mišljenje odnosno rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi.

Kandidati koji su osnovno obrazovanje završili po redovitom nastavnom programu uz individualizirani pristup, kao i kandidati koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenom nastavnom programu, mogu nastaviti školovanje:

 • u redovitim srednjoškolskim obrazovnim programima uz individualizirani pristup;
 • u prilagođenim programima srednjoškolskog obrazovanja;
 • ili, iznimno, u posebnim programima srednjoškolskog obrazovanja.

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po posebnim programima nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim obrazovnim programima u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih obrazovnih programa za učenike s teškoćama u razvoju.

B.4.6. Upis kandidata na osnovi Nacionalnog programa za Rome

XVIII.

Kandidat za upis koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj školi može se upisati u srednju školu ako ima do deset posto manje bodova od broja bodova koje je škola utvrdila kao uvjet za upis u određeni obrazovni program te ukoliko zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet.
Za korištenje ovog prava, uz ostale upisne dokumente, za upis u srednju školu kandidat uz prijavnicu prilaže:

 • preporuku Vijeća romske nacionalne manjine, odnosno registrirane romske udruge;
 • preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb;
 • mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najviše tri primjerena obrazovna programa.

O posebnosti upisa koje se ne mogu riješiti u školi, županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba u skladu s ovom odlukom, odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

B.5. UTVRĐIVANJE UKUPNOG REZULTATA
     
XIX.


Na osnovi ukupnog broja bodova koji je stekao svaki kandidat po svim osnovama vrednovanja (uspjehu u prethodnom obrazovanju, sklonostima, sposobnostima i darovitosti, uspjehu u natjecanjima i u znatno povećanim programima izobrazbe, u otežanim okolnostima obrazovanja), škola utvrđuje ljestvicu poretka kandidata za upis i objavljuje je na školskoj oglasnoj ploči.

B.6. MINIMALNI BODOVNI PRAG

Sve škole koje izvode obrazovne programe u četverogodišnjem trajanju će, uz suglasnost ureda državne uprave u županiji - službe nadležne za obrazovanje, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport u Gradu Zagrebu, odrediti broj bodova potrebnih za upis, a koji ne može biti manji od:

 • 46 bodova za upis u gimnazije;
 • 40 bodova za upis u srednje škole koje provode obrazovne programe u obrazovnom sektoru ekonomije, trgovine i poslovne administracije;
 • 36 bodova za upis u ostale četverogodišnje obrazovne programe.

Jednom utvrđeni broj bodova obvezno se objavljuje u natječaju za upis i primjenjuje se tijekom cijelog upisnog postupka.

Škole na području od posebne državne skrbi, na otocima i škole s nastavom na jezicima nacionalnih manjina broj bodova naveden u stavku 1. ove točke mogu umanjiti za najviše pet bodova.

Za obrazovne programe u troipolgodišnjem i trogodišnjem trajanju i obrazovne programe za stjecanje niže stručne spreme ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.

B.7.  POSTUPCI

XX.

Natječaj za upis škole će objaviti najkasnije do 14. lipnja 2009. godine, i to objedinjeno po županijama ili skupinama županija. Upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama zaduženi su za koordinaciju objave natječaja, sukladno uvjetima i sadržajem dogovorenim u uredu državne uprave u županiji - službi nadležnoj za obrazovanje, odnosno u Gradu Zagrebu u organizaciji Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.
Natječaj za upis sadrži rokove za upis, broj upisnih mjesta po vrstama obrazovnih programa, popis potrebnih dokumenata za upis i ostale uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom odlukom.
Rokovi za prijave za upis, razredbeni postupak i upis određuju se u skladu s odlukom o upisu koju donosi ministar znanosti, obrazovanja i športa.
Natječaj za upis otvoren je do popune upisnih mjesta.
U svakom upisnom krugu kandidat se može prijaviti za upis samo u jednu školu, i to u najviše tri obrazovna programa koje je škola objavila za upis.

U postupku prijave za upis kandidat prilaže:
1.    Prijavnicu na natječaj.
2.    Svjedodžbe VII. i VIII. razreda osnovne škole.
3.    Odgovarajuće dokumente kojima dokazuje neko od prava koje ima na temelju odredbi ove odluke (pravo na izravni upis ili pravo na vrednovanje posebnih rezultata prethodnog obrazovanja, obrazovanja u otežanim uvjetima i sl.).

U prijavnici na natječaj roditelj ili skrbnik obvezno potpisuje izjavu kojom školi daje pravo provjere osobnih podataka kandidata u Središnjem državnom uredu za upravu.
Srednje škole će do 29. svibnja 2009. godine ishoditi od Središnjeg državnog ureda za upravu odobrenje kojim će im se omogućiti elektronski pristup i uvid u maticu rođenih i knjigu državljana radi provjere osobnih podataka kandidata koji se natječu za upis.

U postupku prijavljivanja za upis, uz prijavnicu na natječaj, kandidat može priložiti i preslike dokumenata, osim svjedodžbi koje se predaju u izvornicima.
Prilikom upisa, učenik uz upisnicu prilaže izvorne dokumente.
Prijavnica na natječaj i upisnica oslobođene su plaćanja upravnih pristojbi (Zakon o upravnim pristojbama – Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/04, 153/05 i 129/06).

Škola je dužna na oglasnoj ploči, i prema mogućnostima, na mrežnim stranicama škole objavljivati sve bitne informacije o upisima.

U svim gradovima ili naseljima s većim brojem škola, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport u Gradu Zagrebu i ured državne uprave u županiji u suradnji s upravnim odjelom nadležnim za obrazovanje u županiji, dužan je svakog dana tijekom upisnih rokova osigurati dostupnost informacija i objavu podataka o slobodnim upisnim mjestima te usmjeravati kandidate u škole koje imaju slobodna upisna mjesta.

B.8. ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE

XXI.


Škola je dužna na svima dostupnom i vidljivom mjestu (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole) istaknuti obrazovne programe za koje postoje zdravstvene kontraindikacije, kao i one programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno da se utvrdi zdravstvena sposobnost kandidata kao obveza pri upisu u školu.
Roditelj ili skrbnik i kandidat savjetuju se prije upisa u školu sa školskim liječnikom koji je pratio kandidata tijekom osnovnog obrazovanja. Ako se kandidat upiše u obrazovni program unatoč znanju o postojanju zdravstvenih kontraindikacija, odgovornost za nemogućnost završetka obrazovanja ili zapošljavanja preuzimaju učenik i roditelj ili staratelj.
U natječaju za upis u strukovne obrazovne programe, kada je to utvrđeno posebnim propisima (npr. zdravstvo, željeznički, pomorski i zračni promet, obrt i dr.), škola je dužna objaviti da je uvjet za upis liječnička svjedodžba medicine rada, a za prijavu na natječaj da je potrebna potvrda liječnika (koji je pratio kandidata tijekom osnovnog obrazovanja) o nepostojanju kontraindikacija za odabrani obrazovni program.

C. POSEBNA MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS

C.1. MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS U STRUKOVNE OBRAZOVNE PROGRAME

XXII.


Izbor i upis kandidata u strukovne obrazovne programe koji nisu obrazovni programi za vezane obrte temelji se:

 • na uspjehu u osnovnoj školi;
 • na zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju.

Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada.

XXIII.

Uvjete i način ostvarenja programa praktične nastave koja se organizira i izvodi izvan školskih radionica, škola utvrđuje ugovorom koji zaključuje s tvrtkom u kojoj se praktična nastava izvodi (Pravilnik o načinu organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u drugim strukovnim školama, Narodne novine, br. 84/94, čl. 8.).

XXIV.

Uz zajednička mjerila, za upis u obrazovne programe za vezane obrte primjenjuju se i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa.

C.2. MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS U OBRAZOVNE PROGRAME ZA VEZANE OBRTE

XXV.

Elementi, pravila i postupci za upis u obrazovne programe za vezane obrte utvrđuju se na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (Narodne novine, br. 69/04.).

Izbor kandidata za upis temelji se:

 • na uspjehu u osnovnoj školi;
 • na zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju;
 • na sklopljenom ugovoru o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju, Narodne novine, br. 18/08.).

Ljestvica poretka kandidata za upis utvrđuje se tako da se izravno upisuju kandidati koji imaju uz opće uvjete sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. Ako je broj kandidata sa sklopljenim ugovorom o naukovanju veći od broja upisnih mjesta u školi, područna obrtnička komora će zajedno sa školom provesti razredbeni postupak. Razredbeni postupak se provodi prema utvrđenim zajedničkim i posebnim mjerilima i postupcima za upis u srednje strukovne škole utvrđenim ovom odlukom.

Razredbeni postupak može se obaviti i prije zaključivanja ugovora o naukovanju ako se ako se o tome usuglase područna obrtnička komora i škola, a što se obvezno objavljuje u natječaju za upis. Nakon tako provedenoga razredbenog postupka, upisani učenici sklapaju ugovor s licenciranim obrtom ili pravnom osobom.

Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada.

Područne obrtničke komore dužne su dostaviti obrtničkim školama popise licenciranih obrta i pravnih osoba s točnom adresom i brojem slobodnih naučničkih radnih mjesta po zanimanjima. Obveza je da se popisi slobodnih naučničkih mjesta istaknu na oglasnim pločama područnih komora i udruženja obrtnika te na oglasnim pločama škola.

Kada je broj naučničkih mjesta u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi za pojedine obrazovne programe za vezane obrte znatno veći od planiranog broja učeničkih mjesta za istovjetna zanimanja u školi, područna obrtnička komora će uskladiti broj mjesta u odgovarajućem strukovnom cehu tako da se poimence utvrdi s kojim će obrtima ili pravnim osobama za ovu školsku godinu sklapati ugovor o naukovanju.

Ugovor o naukovanju sklapa se s roditeljem ili skrbnikom naučnika koji donosi na uvid:

 • ovjerenu presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole;
 • liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada.

U ugovaranju naukovanja sudjeluje i škola na način da ovjerava ugovor, a o zaključenim ugovorima uspostavlja i vodi evidenciju.
Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada naučniku (roditelju ili skrbniku), obrtniku (pravnoj osobi), školi i područnoj obrtničkoj komori.
Ugovor o naukovanju sklapa se s licenciranim obrtom ili pravnom osobom u skladu s člankom 40. i 46. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01. 49/03 – pročišćeni tekst i 68/07) i ovjerava u nadležnom uredu područne obrtničke komore. Licencirani obrt ili pravna osoba može sklopiti onoliko ugovora koliko je utvrđeno u područnoj obrtničkoj komori, a sukladno broju slobodnih licenciranih mjesta.

Radi odabira naučnika licencirani obrt ili pravna osoba može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam naučnika. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi više naučnika nego što ima naučničkih mjesta, preporučuje se licenciranom obrtu ili pravnoj osobi da ugovor sklopi s naučnikom koji ima bolji školski uspjeh.

Prednost pri upisu u obrazovne programe za vezane obrte imaju djeca obrtnika koja se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene preslike obrtnice roditelja ili skrbnika kojim dokazuju vrstu obrta kojim se bave ako ispunjavaju ostale upisne uvjete koje utvrđuje škola.

Pravo na upis u obrazovne programe za vezane obrte imaju i kandidati koji, zbog nedostatka licenciranih naučničkih mjesta, nisu sklopili ugovor o naukovanju s obrtnikom ili pravnom osobom koji imaju licenciju Hrvatske obrtničke komore. Za ove kandidate srednja škola je, uz suglasnost Hrvatske obrtničke komore, dužna osigurati radna mjesta za praktični dio naukovanja u radionicama škole.

D.    NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

XXVI.


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ovom odlukom utvrđuje najviše iznose naknada za povećane troškove obrazovanja koje škola može naplatiti od učenika.
Odluku o povećanim troškovima obrazovanja i visini učenikova udjela donosi upravno tijelo osnivača nadležno za obrazovanje, na prijedlog školskog odbora.
Iznos naknade za povećane troškove obrazovanja škola je dužna objaviti u natječaju za upis.
Škola učenika može potpuno ili djelomice osloboditi obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja.
Odluku o tome donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja.
Škola je dužna na zahtjev roditelja omogućiti uvid u financijska izvješća o realizaciji programa, programa povećanja tehnološko-tehničke razine obrazovanja, vrstama i cijenama nabavljenih roba i radova te utrošku tih sredstava.

XXVII.

A. Za međunarodne programe u javnim školama (IB diploma - program i IBMYP-program)  može se utvrditi cijena obrazovanja po učeniku za školsku godinu, i to u iznosu od najviše:

 • 3.000 eura godišnje u kunskoj protuvrijednosti obračunanoj na dan uplate za hrvatske državljane i Hrvate iz drugih država;
 • 6.000 eura godišnje u kunskoj protuvrijednosti obračunanoj na dan uplate za strane državljane.

B. Za gimnazijske programe, koji se dijelom izvode na stranom jeziku (npr. dvojezična nastava) sukladno odobrenju ministra (osim u školama na jezicima nacionalnih manjina), škola od učenika može naplatiti naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu od najviše 400 kuna mjesečno.

C. Zbog podizanja tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se pojedini obrazovni program financira iz sredstava osnivača škola može utvrditi visinu učenikova udjela u cijeni materijala i sredstvima za nastavne vježbe, a koji ne može biti viši od:

 • 500 kuna godišnje za obrazovanje u programu likovne umjetnosti i dizajna i programu zubotehničara;
 • 400 kuna godišnje za obrazovanje grafičkog dizajnera – urednika, WEB dizajnera i medijskog tehničara;
 • 300 kuna godišnje za obrazovanje medicinskog kozmetičara i kozmetičara 4-godišnjega obrazovnog programa;
 • 200 kuna godišnje za obrazovanje farmaceutskog tehničara, sanitarnog tehničara i zdravstveno-laboratorijskog tehničara;
 • 100 kuna godišnje za obrazovanje medicinske sestre – medicinskog tehničara, fizioterapeuta i primalje-asistentice.

POPIS PREDMETA I ELEMENATA POSEBNO VAŽNIH ZA UPIS I NASTAVAK OBRAZOVANJA
                                               
1. GIMNAZIJE

OPĆA i JEZIČNA GIMNAZIJA:

hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest i jedan predmet koji odredi škola (fizika, zemljopis, kemija i biologija) 
Popis predmeta obvezno se objavljuje u natječaju za upis.

Posebnosti:

a)    Razredni odjeli za športaše
Nastavni predmeti za opću gimnaziju, a pravo upisa imaju kandidati koji iz značajnih predmeta i općeg uspjeha ostvare najmanje 42 boda, te prilože potvrdu odgovarajućega nacionalnog športskog saveza o mogućim postignućima ili statusu vrhunskog športaša.
Nacionalni športski savezi izdavat će takve potvrde tijekom lipnja.
Ako se prijavi više kandidata od broja planiranog za upis, konačan izbor izvršit će povjerenstvo Uprave za šport Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa prema športskim mjerilima.
Učenik je dužan za upis u svaki sljedeći razred priložiti potvrdu odgovarajućega nacionalnog športskog saveza o športskim postignućima.
Ova mjerila provode se za upis kandidata u športske odjele i u drugim vrstama četverogodišnjih srednjih škola uz bodovanje uspjeha iz nastavnih predmeta navedenih za te škole i minimalan broj bodova utvrđen za upis u te škole.

b)    Razredni odjeli u programu međunarodne mature
Kandidati se upisuju u III. razred, a osnovna mjerila su: znanje engleskog jezika, izrazita svestranost i visoka razina samostalnosti učenika, sklonost i sposobnosti za taj program te uspjeh u osnovnoj školi i u prva dva razreda srednje škole. Posebna mjerila, postupak izbora te rokove za upis utvrđuje škola ovlaštena za izvedbu programa međunarodne mature.

c)    Razredni odjeli u međunarodnom programu
Upis u I. razred: predmeti su kao za gimnaziju koja upisuje u te odjele, znanje engleskog jezika te dopunska mjerila koja utvrđuje škola ovlaštena za izvedbu tog programa.

d)    Razredni odjeli u kojima se nastava iz dijela programa izvodi na stranom jeziku
Isti nastavni predmeti kao za gimnaziju i znanje stranog jezika na kojem se izvodi dio nastave.

KLASIČNA GIMNAZIJA:

a)    Za učenike koji su učili latinski jezik u osnovnoj školi:
hrvatski jezik, strani jezik, latinski jezik, povijest i matematika.
b)    Za ostale učenike nastavni predmeti su kao za opću gimnaziju.

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA i PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA:

hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika i jedan predmet koji odredi škola (zemljopis, kemija i biologija
Popis predmeta obvezno se objavljuje u natječaju za upis.

2. ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI OBRAZOVNI PROGRAMI

3. TROIPOLGODIŠNJI STRUKOVNI OBRAZOVNI PROGRAMI

4. TROGODIŠNJI STRUKOVNI OBRAZOVNI PROGRAMI

 

5. PROGRAMI ZA STJECANJE NIŽE STRUČNE SPREME

Ljestvica poretka kandidata koji su se prijavili za upis u I. razred srednje škole formira se na osnovu općeg uspjeha kandidata iz VII. I VIII. razreda osnovne škole.

D R Ž A V N I   T A J N I K
Želimir Janjić, prof.

| 26. 5. 2009. u 00:00 sati | RSS | print | pošalji link |


Edu.hr portal CMS za škole CARNetova korisnička konferencija Elektronički identitet Edu.hr portal Forum CARNetovog Portala za škole namijenjen učenicima, nastavnicima i zaposlenicima hrvatskih škola Nacionalni portal za učenje na daljinu Moodle

Učenički radovi

Objava učeničkih radova na Edutoriju

Kako bismo vam ponudili kvalitetniji, moderniji, pristupačniji i brži pristup svim informacijama i sadržajima na portalu škole.hr, osmislili smo i pokrenuli postupak njegovog redizajna.

Nastavni materijali

Veliko i malo slovo DŽ dž

OŠ HJ A.1.1. Učenik razgovara i govori u skladu s jezičnim razvojem izražavajući svoje potrebe, misli i osjećaje. OŠ HJ A.1.3. Učenik čita tekstove primjerene početnomu opismenjavanju i jezičnome razvoju....

Audio&video

1780. - umrla Marija Terezija, češka i ugarsko-hrvatska...

Copyright © 2010 CARNET. Sva prava pridržana | Uvjeti korištenja | Impressum

A A A  |  

Mail to portal@CARNET.hr
preskoči na navigaciju
admin@raspored-sati.hr www-root@raspored-sati.hr ivan@raspored-sati.hr ivana.tolj@raspored-sati.hr marko.horvatovic@raspored-sati.hr www-root@donja-dubrava.hr analiza@donja-dubrava.hr pretinac@donja-dubrava.hr pajo.pajic@donja-dubrava.hr coran.goric@donja-dubrava.hr ivana@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr