Prema Pravilniku o polaganju državne mature (Narodne novine, broj 1/13. i 41/19 učenici s teškoćama i kandidati s invaliditetom mogu ostvariti pravo na prilagodbu na temelju procjene i odluke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.