prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kakvoća nastavnika

U nastavku pročitajte prijevod dokumenta Europskog udruženja za obrazovanje nastavnika (ATEE) posvećen kakvoći nastavnika.

Preporuke za razvoj pokazatelja za utvrđivanje kakvoće nastavnika

Predgovor

Kakvoća nastavnika predstavlja važno pitanje kako u državnoj, tako i u europskoj politici.

Obrazovanje nastavnika ima vrlo značajnu ulogu u povećanju i očuvanju kakvoće nastavnika. Europsko udruženje za obrazovanje nastavnika (ATEE) usmjereno je na povećavanje kakvoće obrazovanja nastavnika u Europi kroz međunarodnu razmjenu iskustava dobivenih istraživanjem i praktičnim radom u području obrazovanja nastavnika prije i tijekom zaposlenja, kao i kroz aktivni dijalog različitih dionika.

Prilikom razvoja državnih ili europskih politika kakvoće nastavnika važno je uključiti stručna i akademska stajališta o profesionalizmu i razvoju nastavnika. Da bi se te politike potaknule i da bi se pridonijelo razjašnjenju pojma kakvoće nastavnika, ATEE je nedavno okupio međunarodnu skupinu od preko 300 stručnjaka iz područja obrazovanja nastavnika koji su uključeni u teoriju i/ili praksu obrazovanja nastavnika.

Na svojoj 30. godišnjoj konferenciji u Amsterdamu, članovi ATEE osvrnuli su se na pitanje kakvoće nastavnika kroz uvodne prezentacije, tiskane prezentacije tijekom paralelnih sjednica te sastanke razvojnoistraživačkih centara. Sudionici su bili pozvani da se priključe interaktivnoj i stalnoj raspravi tijekom konferencije, potaknutoj dokumentom za raspravu koji je pripremio Akademski odbor Konferencije.

Rezultati 30. Konferencije ATEE pretočeni su na sedam preporuka o razvoju, kriterijima i korištenju pokazatelja kakvoće nastavnika. Tijekom 31. godišnje Konferencije ATEE u Portorožu u Sloveniji, preporuke je razmotrila i prihvatila Opća skupština.

Ovaj dokument predstavlja sedam preporuka i njihovo obrazloženje. Cilj preporuka je potaknuti nastavnike na razmišljanje o svojoj profesionalnoj kakvoći te im pomoći da otkriju njezine pokazatelje  i razviju takvu kakvoću. Također se nadamo da će preporuke podržati tvorce politike koji su uključeni u razvoj pokazatelja* za utvrđivanje kakvoće nastavnika.

Upravno vijeće ATEE** 
Listopad 2006.

 

Preporuke za razvoj, kriterije i korištenje pokazatelja kakvoće nastavnika

Razvoj pokazatelja
 

 1. Zajednički okvir odrednica vezanih uz pojam kakvoće nastavnika potreban je radi olakšavanja međunarodne suradnje i razmjene.
 2. I državni i europski postupci oblikovanja pokazatelja za utvrđivanje kakvoće nastavnika trebaju se usmjeriti na uključenost i odgovornost nastavnika, budući da je to nužan uvjet za pokazatelje kakvoće koji će imati stvarni utjecaj na nastavu.

Kriteriji za pokazatelje

 1. Pokazatelji kakvoće nastavnika trebaju uzeti u obzir pitanja i stajališta različitih dionika (vlada, školskih čelnika, nastavnika, obrazovanja nastavnika, roditelja/učenika). Jedino se tada pokazatelji kakvoće mogu koristiti kao zajednički jezik.
 2. Budući da nastavnička profesija podrazumijeva refleksivno razmišljanje, trajni profesionalni razvoj, neovisnost, odgovornost, kreativnost, istraživanje i vlastitu prosudbu, pokazatelji za utvrđivanje kakvoće nastavnika trebaju odražavati te vrijednosti i značajke.
 3. Pokazatelji i njihovo korištenje trebaju odražavati suradničku prirodu nastave omogućavanjem prostora u stručnim profilima za fleksibilnost, osobne stilove i raznovrsnost. 
 4. Pokazatelji kakvoće nastavnika trebaju se usmjeriti ne samo na nastavni proces, već i na razvoj nastavnih materijala, školske inovacije i intelektualni razvoj kroz sustavno promišljanje i istraživanje.

Korištenje pokazatelja

 1. Pokazatelji kakvoće nisu ciljevi sami po sebi, već trebaju biti dijelom sustava radi poticanja kakvoće nastavnika koja je u skladu s pokazateljima i koja potiče odgovornost nastavnika.

Kakvoća nastavnika

'Da bi se shvatila istinska kakvoća ljudi, potrebno je zaviriti u njihov um i proučiti ono čemu streme i od čega zaziru.'
Marko Aurelije

U Europi se sve veća pažnja usmjerava na kakvoću nastavnika. To je rezultat snažne svijesti o činjenici da obrazovanje ima važnu ulogu u održavanju društvene i gospodarske stabilnosti Europe. Kakvoća nastavnika utječe i na kakvoću škola i na obrazovanje učenika. Štoviše, promjene u društvu dovode do novih očekivanja od uloge obrazovanja, što zauzvrat dovodi do novih zahtjeva za kakvoćom i stručnošću nastavnika. Prema tome, postoji rastuća potreba za većom eksplicitnošću u opisivanju kakvoće nastavnika. Takvi eksplicitni opisi mogu pomoći nastavnicima, školskim čelnicima, edukatorima nastavnika i vladama da poboljšaju kakvoću nastavnika.

Pitanje kakvoće nastavnika dovelo je do politika koje potiču dodatni razvoj nastavne profesije. Mnoge su od tih politika usmjerene na razvoj i definiranje pokazatelja koji će promicati i podupirati kakvoću i obrazovanje nastavnika te koji se mogu primijeniti na usporedbu kakvoće nastavnika pomoću usporedne analize. Primjeri takvih pokazatelja su mnogi opisi potrebnih nastavničkih sposobnosti i standarda.

Pokazatelji kakvoće definirani su i na državnoj i na europskoj razini. Na potonjoj je razini potreba za takvim pokazateljima izražena (zajedno s prvim opisima pokazatelja) u raznim dokumentima, uključujući OECD-ov dokument ‘Važnost nastavnika'*** , europske dokumente ‘Zajednička europska načela za sposobnosti i kvalifikacije nastavnika'****  i ‘Promjene u sposobnostima nastavnika i obučavatelja', kao i ENTEP-ov dokument ‘Europski nastavnik'*****. Kako je navedeno u OECD-ovu dokumentu, pokazatelji kakvoće u nastavničkoj profesiji također će imati ulogu u podizanju položaja i povećavanju privlačnosti nastavničke profesije. U tom pogledu, oni mogu pružiti značajan doprinos očuvanju kakvoće i količine nastavničke radne snage.

ATEE podržava napore usmjerene na razvoj kakvoće nastavnika. S obzirom na našu ulogu europskog udruženja ustanova i pojedinaca za obrazovanje nastavnika, kakvoća nastavnika predstavlja samu srž i suštinu naših aktivnosti. Skorašnje rasprave unutar ATEE jasno su pokazale da se državne rasprave o kakvoći nastavnika razlikuju u pojedinim državama. Neke su države razvile i uvele standarde (ili povezane koncepte), dok druge države još uvijek nemaju formalne standarde. Među europskim državama postoje snažne razlike s obzirom na: 
 

 • Uključenost nastavnika i drugih skupina društva koje definiraju pokazatelje kakvoće nastavnika.
 • Način na koji je korištenje pokazatelja kakvoće nastavnika ograničeno na početno obrazovanje nastavnika ili se pak odnosi na rad nastavnika u školama.
 • Količina pojedinosti ili opširnost opisa pokazatelja kakvoće.
 • Količina slobode pojedinih institucija visokog obrazovanja pri određivanju pokazatelja kakvoće ili tumačenju nacionalnih pokazatelja kakvoće na lokalnoj razini (tj. jesu li pokazatelji kakvoće zamišljeni kao smjernice ili kao uredbe).

Vjerujemo da i edukatori nastavnika u europskim državama i ATEE – kao krovno europsko udruženje za obrazovanje nastavnika – mogu i moraju pridonijeti raspravama o kakvoći nastavnika i nastavničkim standardima. Kao stručnjaci u obrazovanju i edukaciji nastavnika, želimo istaknuti šest pitanja za raspravu koja je potrebno razmotriti kako u državnoj, tako i u europskoj politici kakvoće nastavnika. Ta pitanja su potreba za:

 1. jasnoćom pojmova
 2. odgovornošću nastavnika
 3. uključenošću različitih stajališta o kakvoći nastavnika
 4. odmjerenim stajalištem o kakvoći nastavnika
 5. raznolikošću profila nastavnika
 6. dosljednim korištenjem pokazatelja.

1. Jasnoća pojmova

Pojmovi kojima se definira kakvoća nastavnika složeni su i nemaju jasna određenja. U nekim državama pokazatelje kakvoće smatraju sredstvom zaštite i kontrole kakvoće nastavnika i njihova obrazovanja. Takav bi stav mogao izazvati negativne emocije vezane uz smanjenje stručne neovisnosti nastavnika i ustanova za obrazovanje nastavnika. Također bi mogao dovesti do inertnosti, s obzirom da bi mogao potaknuti mišljenje da je stručno usavršavanje nastavnika završeno kad taj nastavnik zadovolji norme. U drugim se državama norme smatraju poticajem stručnom usavršavanju nastavnika. Takve se norme često povezuju s pozitivnim emocijama vezanima uz jačanje stručne neovisnosti nastavnika.

U međunarodnim raspravama o kakvoći nastavnika uporaba riječi kao što su “sposobnost” i “norma” može stvoriti zbrku budući da se u svakoj državi koriste različite riječi i definicije čime se prizivaju različite emocije. Primjerice, “norma” se može povezati s pojmom “normizacije”, koji pak može podsjetiti na modele industrijske masovne proizvodnje koji se temelje na načelima “univerzalne veličine” i “srednjeg puta”. Takve asocijacije opterećuju riječ “norma” predrasudama i čine je neuporabljivom u situacijama u kojima bi trebala poticati stručni razvoj.

Ta su različita tumačenja i emocije rijetko predmet međunarodnih političkih rasprava, a takav propust može dovesti do pojmovne zbrke. Posljedica je rizik da svaki pojedinac, svaka ustanova i svaka vlada primijene i protumače opise pokazatelja kakvoće u skladu s vlastitim prilikama. Također postoji opasnost da prevlada samo jedno tumačenje, a da se ne povede eksplicitna i temeljita rasprava o tome tumačenju.

Vjerujemo da će međunarodna razmjena i suradnja pridonijeti kakvoći obrazovanja u Europi. Kako bi takva međunarodna razmjena i suradnja urodile plodom, potrebno je razviti dijalog temeljen na zajedničkom okviru odrednica vezanih uz pojam kakvoće nastavnika.

2. Uključenost nastavnika 

Kao što učenici trebaju imati osjećaj vlasništva nad svojim učenjem kako bi bili motivirani za učenje te kao što gube motivaciju ako ih nastavnik ne uspije angažirati oko ciljeva njihova učenja, nastavnici gube motivaciju za stručno usavršavanje ako ne sudjeluju u određivanju pokazatelja koji će se koristiti za utvrđivanje njihove stručne kakvoće. Time se smanjuje privlačnost ovoga zanimanja. Stoga uključenost nastavnika i njegovo sudjelovanje u nacionalnim ili europskim postupcima oblikovanja pokazatelja kakvoće nastavnika predstavljaju uvjete za oblikovanje pokazatelja kakvoće koji mogu imati stvaran utjecaj na poučavanje.

3. Stajališta o kakvoći nastavnika 

Niz je sudionika uključen u raspravu o kakvoći nastavnika: predstavnici vlade, ravnatelji škola, edukatori nastavnika i – na kraju, ali nipošto najmanje važno – sami nastavnici (u određenim državama i roditelji i učenici). Svaki sudionik ima svojstvene interese te vlastito stajalište o kakvoći nastavnika.

Vladi (ili lokalnoj samoupravi) zadatak je održavati i očuvati kakvoću obrazovanja. Taj bi zadatak mogao dovesti do izrade službenih propisa koji bi uključivali izričito određenje normi za nastavnike.

Ravnatelji škola odgovorni su za zapošljavanje nastavnog osoblja koje će podupirati i jamčiti kakvoću procesa učenja kod učenika. Kako bi se mogla razvijati kakvoća nastavnog osoblja, potrebno je stvoriti privlačno i izazovno okruženje učenja. Pokazatelji kakvoće nastavnika mogu se koristiti kao sredstvo koje unutar politike ljudskih potencijala škole služi odabiru novog osoblja i organizaciji trajnog stručnog usavršavanja nastavnog osoblja.

Ustanove za obrazovanje nastavnika trebaju izričito odrediti pojam kakvoće nastavničkih pripravnika iz dva razloga, naime, zadaće su tog okvira odrednica 1) nadzirati pripravnike na putu razvoja do položaja osposobljenih nastavnika te 2) ocjenjivati pripravnike s ciljem osiguravanja kakvoće budućih nastavnika.

Nastavnici su odgovorni za vlastito trajno stručno usavršavanje. Jasni pokazatelji kakvoće nastavnika mogu im pomoći u praćenju i usmjeravanju vlastitog procesa učenja.

Roditeljima i učenicima važan je utjecaj koji nastavnik ima na učenje učenika.

Pokazatelji kakvoće mogu stvoriti zajednički okvir odrednica i zajednički jezik za potrebe komunikacije među različitim sudionicima. Promicanje cjeloživotnog učenja nastavnika i podrška takvome učenju ostvaruju se ako nastavnici i ravnatelji škola koriste isti okvir odrednica za kakvoću nastavnika i stručno usavršavanje nastavnika.

Budući da se ciljevi i interesi pojedinih sudionika razlikuju, pokazatelji kakvoće trebaju biti oblikovani na takav način da uključe sve te različite interese i ciljeve. U mnogim slučajevima pokazatelji kakvoće nastaju na osnovi samo jednog stajališta (npr. s težištem na kontroli i očuvanju kakvoće nastavnika), što ih čini manje prikladnima za ulogu sredstva kojim nastavnici prate i potiču napredak vlastitog učenja. Primjena zajedničkog okvira odrednica koji uključuje sva različita stajališta povećat će vlasništvo i aktivnu uključenost svih sudionika.

4. Odmjereno stajalište o kakvoći nastavnika

Niz je sredstava koje je moguće uporabiti u određivanju pokazatelja za utvrđivanje kakvoće nastavnika. Kakvoća nastavnika opći je pojam koji ne obuhvaća samo znanja i vještine, nego i osobna obilježja (poštivanje, brižnost, hrabrost, empatiju itd) kao i osobne vrijednosti, stavove, identitet, vjerovanja itd. Način na koji su te osobine implicitno ili eksplicitno uključene u pokazatelje kakvoće nastavnika odražava prevladavajuća društvena, kulturna, gospodarska i obrazovna stajališta i pitanja vezana uz kakvoću nastavnika.

U debatama o inovativnoj snazi Europe i gospodarstva znanja, rasprave o kakvoći nastavnika naginju usredotočenosti na znanja i vještine. Ako se pokazatelji kakvoće koriste kao sredstvo kontrole kakvoće nastavnika, radi se pretežno o onima koje je lako izmjeriti na kvantitativno objektivan način. Takvi pristupi dovode do vrlo ograničenog i jednostranog pogleda na kakvoću nastavnika i obrazovanje nastavnika.

Poučavanje je, međutim, složeno zanimanje i nemoguće je izmjeriti kakvoću nastavnika putem normiziranih testova. Vidove kakvoće kao što su stavovi, vrijednosti i identitet teško je definirati i izmjeriti. No budući da ta obilježja predstavljaju ključne značajke poučavanja i osobine nastavnika, moramo spriječiti pojavu situacija u kojima ograničena i simplicistička stajališta o kakvoći nastavnika prevladavaju kao posljedica problema u ocjenjivanju takvih osobnih obilježja.

Spremno podupiremo pojam poučavanja prema kojem je poučavanje zanimanje koje uključuje refleksivno mišljenje, trajno stručno usavršavanje, neovisnost, odgovornost, kreativnost, istraživanje i donošenje osobnih sudova. Pokazatelji pomoću kojih se utvrđuje kakvoća nastavnika trebali bi odražavati te vrijednosti i osobine.

5. Raznolikost unutar tima 

Iako je većina pokazatelja kakvoće usredotočena na kakvoću pojedinca, poučavanje nije usamljeničko zanimanje. Poučavanje učenika skupna je odgovornost i svaki član tima unosi vlastitu kakvoću u taj postupak. Pokazatelji i njihovo korištenje trebali bi odraziti to suradničko stajalište osiguravanjem prostora za fleksibilnost, osobni stil i stručni profil. Budući da ne postoje dva ista nastavnika, neophodno je u tim uključiti nastavnike raznovrsnih profila i stilova poučavanja.

Takvo suradničko stajalište nije ograničeno samo na poučavanje učenika, nego se odnosi i na inovaciju u školi. Poučavanje, inovacija u školi i razvoj znanja međusobno su povezani. Prema tome, nastavnici trebaju imati i osobine povezane s inovacijom i razvojem znanja.

6. Dosljedno korištenje pokazatelja

Utvrđivanje pokazatelja kakvoće tek je prvi korak ka unaprjeđenju kakvoće nastavnika. Drugi je korak korištenje pokazatelja kakvoće u pružanju podrške i poticaja njihovom stručnom usavršavanju. Način korištenja pokazatelja trebao bi biti sukladan samim pokazateljima. Na primjer, ako su profesionalni razvoj, povjerenje i odgovornost važne vrijednosti koje treba razviti kod učenika, tada je i nastavnicima potrebno pružiti povjerenje i dodijeliti odgovornost te poticati njihov profesionalni razvoj. Na taj način utječe se na način korištenja pokazatelja kakvoće.

Norme kakvoće za edukatore nastavnika

Ako želimo da edukatori nastavnika budu uzori svojim nastavničkim pripravnicima, tada oni trebaju jasno izraziti stavove o vlastitoj stručnoj kakvoći, pokazateljima te kakvoće i načinima na koje ih koriste kako bi se profesionalno razvijali na sustavan i samoreguliran način. U tom smislu, edukatori nastavnika snose veliku odgovornost, budući da kakvoća  nastavničkih edukatora utječe ne samo na kakvoću obrazovanja nastavnika i učenje nastavničkih pripravnika, već i na privlačnost i kakvoću nastavničkog zanimanja, a time i na kakvoću obrazovanja koje se pruža učenicima.
ATEE, kao stručna zajednica edukatora nastavnika u Europi, nastavit će poticati zajednice edukatora nastavnika na razvoj pokazatelja kakvoće nastavničkih edukatora u lokalnim ili nacionalnim okvirima te na razmjenu tih pokazatelja među zajednicama.

Listopad 2006.
Association for Teacher Education in Europe


*Ovdje ‘pokazatelj' znači način na koji se učinci kakvoće trebaju učiniti vidljivima, premda sama kakvoća to nije. Pokazatelj može biti kvantitativne ili kvalitativne naravi.
**Za više informacija molimo da se obratite se g. Marcu Snoeku iz Amsterdamskog instituta za obrazovanje, M.Snoek@hva.nl.
***OECD (2005). Teachers Matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. OECD, Pariz
****Europska komisija (2005). Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications. Europska komisija, 2005. Vidjeti http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/testingconf_en.html.
*****Europska mreža za politiku obrazovanja nastavnika. Vidjeti: http://www.pef.uni-lj.si/atee/978-961-6637-06-0/a1-8.pdf .

Dokument je preveden i objavljen uz odobrenje Europskog udruženja za obrazovanje nastavnika.

Izvorni datum objave: 14. 5. 2009.