prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Svrha je natječaja jačanje prekogranične suradnje škola, razvijanje inovativnih pristupa poučavanju i obrazovanju o europskim vrijednostima te suradnja s učenicima pripadnicima hrvatske manjine u inozemstvu.
Projektne aktivnosti mogu sadržavati razmjenu učenika, posjete, međunarodnu prezentaciju nacionalnih i kulturnih dobara i slično.
U ovom ciklusu natječaja Ministarstvo ne financira dnevnice učitelja i nastavnika.
Na natječaj se ne mogu prijaviti projekti koji već ostvaruju financiranje u sklopu Erasmus+ programa ili nekog drugog programa u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.
Prijave se upućuju isključivo na prijavnome obrascu koji se nalazi na dnu ove stranice.
Škola može prijaviti samo jedan projekt. Maksimalan iznos pojedinačne potpore je 20.000 kn.
Nakon završetka projekta škole Ministarstvu podnose projektno izvješće, uključujući i detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava na obrascu koji se nalazi u gornjem desnom kutu ove stranice.
Ako se odobrena projektna aktivnost odgodi ili otkaže, škola je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo.
Rok je za podnošenje prijava 17. lipnja 2022. godine.
Nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Ministarstvo moli da se prijava uz naznaku:
Za natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.“
dostavi do 17. lipnja 2022. godine, u elektroničkome obliku na e-adresu: pisarnica@mzo.hr.
Kao pravodobno pristigle bit će priznate prijave s datumom slanja elektroničke pošte 17. lipnja 2022. do 24.00 sata.

Sve prijave s kasnijim datumom slanja elektroničke pošte neće biti razmatrane.

Kriteriji procjene prijavljenih projekata:

OSNOVNI KRITERIJI
U potpunosti ispunjen prijavni obrazac DA NE – eliminacijski kriterij
Priložen ispunjen troškovnik i ponude dobavljača za usluge za koje se od Ministarstva znanosti i obrazovanja traže sredstva za financiranje projekta DA NE – eliminacijski kriterij
U svim predloženim aktivnostima učenik je u središtu projekta DA NE – eliminacijski kriterij
OBVEZNI ELEMENTI IZ PRIJAVE 3 boda 1 bod NE – eliminacijski kriterij Napomena
Projektne aktivnosti trebaju biti osmišljene na način da potiču sve učenike Aktivnost obuhvaća sve učenike ili su osmišljene različite aktivnosti koje uključuju grupe učenika Aktivnost obuhvaća/potiče dio učenika Nije jasno kako aktivnost obuhvaća/potiče učenike Navesti u prijavnom obrascu pod sažetak projekta;
kratki opis suradnje
Prijedlog sadržaja koji se koristi pri provedbi projekta Jasno napisani i dobro promišljeni sadržaji vezani uz ostvarenje ishoda Djelomično napisani sadržaji vezani uz ostvarenje ishoda Nisu definirani sadržaji ili su definirani sadržaji koji se ne mogu povezati uz izabrani ishod Navesti u prijavnom obrascu pod sažetak projekta;
kratki opis suradnje
Projekt sadrži razrađene problemske zadatke i/ili zadatke za poticanje kritičkog razmišljanja i/ili kreativnosti i/ili istraživačke zadatke, ovisno o očekivanim ishodima projekta Sadrži više od jedne vrste zadataka koji potiču rješavanje problema, istraživanje, kritičko razmišljanje ili kreativnost Sadrži jednu vrstu zadataka koji potiču rješavanje problema, istraživanje, kritičko razmišljanje ili kreativnost Ne prepoznaje se niti jedan od navedenih oblika Navesti u prijavnom obrascu pod sažetak projekta; kratki opis suradnje
DODATNI ELEMENTI IZ PRIJAVE1 2 boda 0 bodova
Škola uključena u UNESCO ASPNet mrežu DA NE
Projekt na kreativan način ujedinjuje
učenje i međunarodno iskustvo
DA NE
Projekt uključuje hrvatsku manjinu u inozemstvu DA NE
Uključenost lokalne zajednice u pripremu projekta DA NE
Projekt motivira na rad i u provedbi
uključuje učenike s teškoćama
DA NE
Projekt motivira na rad i u provedbi
uključuje darovite učenike
DA NE
Aktivnosti u kojima je vidljiva interdisciplinarnost DA NE
Postoji poveznica na ishod učenja predmeta ili
međupredmetne teme novih kurikuluma
DA NE
Za učenike i učenice osiguran smještaj u obiteljima DA NE
3 boda 2 boda 1 bod 0 bodova
Odgojno-obrazovni ishodi vezani uz različite predmete ili međupredmetne teme Sadrži odgojno-obrazovne ishode nekoliko predmeta i međupredmetnih tema Sadrži očekivanja nekoliko međupredmetnih tema Sadrži očekivanja jedne međupredmetne teme Nema dodatnih ishoda ni očekivanja
Održivost projekta Imaju jasne scenarije, rezultate projekta te vremenske okvire Imaju djelomično jasne scenarije, rezultate projekta te vremenske okvire Nemaju jasne scenarije, rezultate projekta te vremenske okvire Projekt nema iskazanu održivost

 


1Sastavni elementi prijave koji omogućuju dodanu vrijednost provedbi projekta. Nisu obvezni, ali nose dodatne bodove u skladu s kriterijima Natječaja.