prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Financijska potpora organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini

Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima iz pojedinog područja znanosti te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti i struke.

Znanstvenom i znanstvenostručnom školom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Iznos financijske potpore i vrsta troška

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu za pokriće:

 • pripremnih troškova organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada mrežne stranice skupa/škole),
 • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana),
 • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima,
 • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi).

Prijavitelj u zahtjevu mora točno navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda.

Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

U slučaju podnošenja zahtjeva nakon održanoga skupa/škole zahtjevu se prilaže detaljan prikaz svih utrošenih financijskih sredstava uz prilaganje preslika računa i/ili ugovora kojima se dokazuju visina i struktura utrošenih financijskih sredstava.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno treba ispuniti elektronički obrazac. U elektroničkome obrascu nužno je unijeti ukupne planirane troškove skupa/škole te ukupne planirane iznose svih izvora financiranja u 2021. godini. Iznos tražen od Ministarstva treba biti opravdan i ne smije biti veći od ukupnih troškova skupa/škole u 2021. godini.

(3) Zahtjev za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenog i znanstvenostručnog skupa/škole u 2021. godini podnosi se u tiskanome ili elektroničkome obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanome obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac zajedno s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku, obrazac i prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva, već isključivo elektroničkim putem.

(4) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) prva obavijest sudionicima skupa/škole
b) definiran (okvirni) program skupa/škole
c) preslike računa ili predračuna/ponuda iz kojih se vidi visina/struktura izvršenih ili planiranih troškova organizacije skupa/škole te
d) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora skupa/škole – samo u slučaju kad se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku.

(5) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:

a) ili u tiskanome obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

(6) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:

 • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge
 • koji su podneseni izvan propisanoga roka te
 • organizatora koji nisu dostavili obvezno izvješće o održanome skupu i utrošku sredstava potpore za skupove i škole održane i sufinancirane u 2020. godini.

(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-skupovi@mzo.hr.

Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 31. kolovoza 2021. godine. Elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 31. kolovoza 2021. godine, u 16.00 sati.

Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave uzimat će se datum poštanskog pečata na poslanoj prijavi.

Postupak ocjenjivanja podnesenih zahtjeva

Pri ocjenjivanju podnesenih zahtjeva osobito će se uzeti u obzir:

 • znanstvena razina organizatora i sudionika skupa/škole
 • tematika skupa/škole te znanstveno, nacionalno, međunarodno i društveno značenje skupa
 • mogući doprinos skupa širenju znanstvene misli, ocjeni dobivenih rezultata istraživanja i kritičkoj razmjeni mišljenja
 • mogućnost uspostavljanja trajnih veza i suradnje s domaćim i stranim znanstvenim ustanovama i znanstvenicima te
 • tradicija održavanja skupa/škole.

Prijavitelj je dužan ostvariti planirane aktivnosti s posebnim naglaskom na elemente koji utječu na visinu financijske potpore: broj sudionika iz Republike Hrvatske, broj sudionika iz inozemstva, broj radova i broj dana, a u slučaju većih odstupanja prijavitelj je dužan to pisano obrazložiti.

VII. Natječajni postupak

Sukladno Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama, prijedlogu Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. ministar, odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva, donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2021. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola te dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (mzo.gov.hr), a o tome će svi prijavljeni organizatori biti obaviješteni elektroničkim putem.

Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.

Organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2021. godini potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru podnesenih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju izvješća na propisanom elektroničkome obrascu u skladu s odlukom, odnosno ugovorom o financijskoj potpori.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.