prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Krila muzike

Učenici 1. razreda OŠ Neorić-Sutina i OŠ kraljice Jelene uključili su se u međunarodni eTwinning projekt “Krila muzike/Wings of music”. Ovim se projektom razvijao estetski odgoj učenika, svijest o očuvanju kulturne baštine te sposobnost življenja u multikulturnom svijetu.

Muzika je sastavni dio svakog društva i života pojedinca te ujedno odgoja i obrazovanja učenika. Kako bi se potakla kreativnost te razvijao interes za muziku i glazbene sposobnosti, učenici su se uključili u eTwinning projekt “Krila muzike”. Učenicima se kroz projekt nastojalo muziku približiti na zanimljiv način uz razne aktivnosti kojima bi unaprijedili svoju pozornost, memoriju i interes za slušanjem umjetničke i zabavne glazbe.

Provodile su se razne glazbene aktivnosti: pjevanje, sviranje, slušanje, plesanje, ritamske/melodijske imorovizacije Musicograma, Body percussion…Kod učenika se razvijala:

 • estetska kompetencija, kompetencija za cjeloživotno učenje, komunikacija i suradnja te digitalne kompetencije
 • glazbena osjetljivost i kreativnost
 • osjećaj za lijepo
 • osnove glazbenog ukusa i pismenosti
 • odgovornost prema kulturnoj baštini i tradiciji te
 • ekološka osviještenost izradom i korištenjem glazbenih instrumenata od recikliranog materijala.

Cilj projekta bio je da učenici usvoje elementarna znanja i vještine predviđene kurikulumom nastavnog predmeta Glazbena kultura uz pomoć zanimljivih i inovativnih metoda u nastavi. Sastojao se od više aktivnosti. Na početku su izradili logo projekta. Plan projekta sastojao se od pet aktivnosti:

 1. Slušanje glazbe
 2. Pjevanje i sviranje
 3. Muzika i ekologija
 4. Muzika i tradicija
 5. AI i IKT u nastavi.

U svrhu suradnje i razmjene ideja i aktivnosti svoje su glazbene uratke postavljali u zajedničku prezentaciju izrađenu u digitalnoj aplikaciji Canva ili Book Creator. U projektu su učenici učili pjevati, svirati na udaraljkama ili tjeloglazbom i instrumentima od recikliranog materijala, plesati, stvarati ritamske i melodijske cjeline, stvarati pokrete uz glazbu, slušati tradicijske i svečane skladbe te uz njih svirati dječjim instrumentima ili tjeloglazbom.

Ishodi projekta su usko povezani s ishodima predmetnog kurikuluma Glazbene kulture i očekivanjima Međupredmetnih tema Učiti kako učiti, Zdravlje te Osobni i socijalni razvoj. Ovim projektom je uz ishode predmetnog kurikula i međupredmetnih tema ostvaren i veći interes za muziku i različite žanrove i oblike muzike. Stečena su znanja o različitim načinima prikaza muzike te se razvijala kreativnost u kreiranju i stvaranju pokreta uz muziku. Učenici su dobili uvid u tradicijsku muziku i instrumente te modernu kroz AI i IKT alate i u konačnici su unaprijedili svoju muzičku/glazbenu pismenost.