prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Odluka o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je Odluku o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

I.
Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano Odlukom o imenovanju Povjerenstva za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022. (KLASA: 602-01/21-01/00567; URBROJ: 533-06-21-0002 od 7. listopada 2021. godine), nakon prosudbenoga postupka i uvida u prijavljene projekte predložilo je financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.
Za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022. odobravaju se sredstva u ukupnome iznosu od 2.407.900,00 kuna (dvamilijunačetiristosedamtisućadevetstokuna).
II.
Prema prijedlogu Povjerenstva, odobrena sredstva u točki I. ove odluke raspoređuju se osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Korisnicima) za provedbu projekata sukladno Popisu projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022., a koji je sastavni dio ove odluke.
III.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine, broj 135/2020., 69/2021. i 122/2021.), u razdjelu 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, glavi 08005 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, programu 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, na aktivnosti A579004 – Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ, konto 3661 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna; aktivnosti A580003 – Poticanje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju, konto 3661 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i na aktivnosti A577133 – Poticanje programa rada s darovitim učenicima i studentima, konto 3661 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
IV.
Radi nadzora namjenskog korištenja sredstava Korisnici se obvezuju Ministarstvu dostaviti financijsko i pisano izvješće o provedbi projekata koje treba sadržavati:
a) opis realiziranoga projekta
b) rezultate projekta
c) popis Korisnika projekta (učenika/ica, kao i drugih Korisnika/ca)
d) financijski pregled realizacije ukupnih sredstava uz detaljno dokumentiranje svih troškova:
  • za bezgotovinska plaćanja – preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, pripadajući izvod;
  • za gotovinska plaćanja – preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća;
  • ostalu dokumentaciju – putni nalozi s pripadajućim prilozima, dokumenti na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara i slično).
Korisnici podnose izvješće odmah nakon izvršenja.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.