prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Ogledni primjer prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za darovite učenike

Ovaj ogledni primjer rada s darovitim učenicima odnosi se na izradu poslovnog plana otvaranja reciklažnog dvorišta u sklopu Komercijalno-trgovačke škole Split. Rad s onima koji žele znati više, osmišljen je kao školski projekt u korelaciji predmeta struke komercijalnog usmjerenja na 4. godini učenja (Poslovne komunikacije, Strukovne vježbe, Marketing).

Uz ostvarenje ishoda predmeta struke, izradom ovog poslovnog plana učenici ostvaruju i ishode međupredmetnih tema:

MPT Uporaba IKT-a:

 • C 4. 1 Učenik samostalno provodi istraživanje radi rješenja problema u digitalnom okružju
 • D 4. 2. Učenik argumentira svoje viđenje rješavanja složenoga problema s pomoću IKT-a

MPT Zdravlje

 • B.4.1.A Odabire primjerene odnose i komunikaciju
 • B.4.1.B Razvija tolerantan odnos prema drugima

MPT Osobni i socijalni razvoj

 • A 4.1. Razvija sliku o sebi
 • A 4.3. Razvija osobne potencijale
 • B 4.2. Suradnički uči i radi u timu
 • B.4.3. Preuzima odgovornost za svoje ponašanje

MPT Učiti kako učiti

 • 4.1.4. Učenik samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje
 • 4.4.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć

MPT Poduzetništvo

 • A 4.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja
 • B 4.2. Planira i upravlja aktivnostima

MPT Održivi razvoj

 • C.5.1. Objašnjava povezanost potrošnje resursa i pravedne raspodjele za osiguranje opće dobrobiti
 • C.5.2. Predlaže načine unapređenja osobne i opće dobrobiti

U nastavku je izložen plan rada uz cjelovit opis aktivnosti. Na nastavnom satu Poslovnih komunikacija, u raspravi profesorice i učenika, brainstorming metodom generiranja ideja, učenici su u suradnji sa profesoricom došli do zaključka da bi za unapređenje rada škole bilo najbolje otvoriti reciklažno dvorište u sklopu škole i to na slobodnom terenu uz parkiralište same škole.

Otvorilo se pitanje jedinstvenosti proizvoda, odnosno po čemu bi se reciklažno dvorište razlikovalo od ostalih i zašto bi se ljudi odlučili na odlaganje otpada baš pokraj škole te bi li takvo dvorište bilo ekonomski opravdano?
Ishodi struke koje učenici ostvaruju:
– identificirati marku „proizvoda“ (pod proizvodom se podrazumijeva reciklažno dvorište Komercijalno-trgovačke škole Split“) kao jednog od važnih čimbenika prepoznatljivosti gospodarskog subjekta
– izraditi naziv, znak/logo i slogan reciklažnog dvorišta Komercijalno-trgovačke škole Split

Reciklažno dvorište škole razlikovalo bi se od ostalih reciklažnih dvorišto po tome što bi osim kontejnera za otpad papira i kartona, stakla i plastike, u dvorištu bilo moguće odložiti i obojene metale, drvo, tkaninu i gumu. U tom smjeru učenici će planirati nabavku različitih kontejnera za različite sekundarne sirovine koje se navode. Različitost reciklažnog dvorišta od ostalih očitovalo bi se i u sortiranju sakupljenog starog papira prema europskoj klasifikaciji paprinog otpada što bi proizvod činilo atraktivnijim pri otkupu. Navedene različitosti učenici će uzeti u obzir pri izradi naziva, loga i slogana reciklažnog dvorišta škole. Koristeći jedan od besplatnih alata za izradu loga poput Turbologo Logo Maker ili Wixa, učenici će odrediti karakteristike reciklažnog dvorišta škole:

a. naziv reciklažnog dvorišta
b. znak/logo
c. slogan
d. eventualno i zaštitni znak (Zaštitni znak je intelektualno vlasništvo, a može se sastojati od imena, riječi, fraze,simbola, slike ili kombinacije tih elemenata)

Po završetku izrade uz pomoć određenog alata, predstavnik svake grupe prezentirat će naziv, znak i slogan svoje tvrtke pred ostatkom razreda. Učenici će samovrednovanjem sami odabrati najbolji logo, naziv reciklažnog dvorišta i slogan.

U korelaciji s nastavnim predmetom Marketing, u ovom nastavni satu, učenici će na konkretnom primjeru odabranog proizvoda ostvariti sljedeće ishode:

 • objasniti smisao segmentacije tržišta
 • odrediti elemente privlačnosti tržišnog segmenta na primjeru
 • opisati strukturu potrošača na primjeru
 • prikazati obilježja kupaca svoga proizvoda na tržištu krajnje potrošnje (geografska, demografska, psihografska i bihevioralna)

Kriteriji za segmentaciju tržišta mogu biti zemljopisni, demografski, psihografski ili bihevioralni. Ne postoji jedinstven način segmentacije tržišta, a danas se najčešće kombiniraju različiti kriteriji segmentacije. Za potrebe poslovnog plana orijentirat će se na geografski segment, lokaciju škole, blizinu Park šume Marjan.

Učenici će istražiti svjetska iskustva “uličnog” sakupljanja sekundarnih sirovina, ponajviše papira. Istražit će europska iskustva na primjer Njemačke, ali i iskustva južno-američkih država poput Brazila i Meksika koje neočekivano slove kao najbolji u organizaciji sakupljanja sekundarnih sirovina, pogotovo papira. Učenici će saznati što više o sakupljačkoj mreži na području grada Splita. Nakon što sakupe sve navedene podatke, učenici će izraditi PowerPoint prezentaciju o svom istraživanju te predstaviti rezultate temeljem sekundarnih podataka. Pri istraživanju, u korelaciji sa nastavnim predmetom Marketing, učenici će ostvariti sljedeće ishode struke:

 • ponoviti osnovne faze istraživanja tržišta
 • opisati aktivnosti u procesu istraživanja tržišta
 • navesti aktivnosti procesa istraživanja tržišta za konkretan proizvod
 • protumačiti važnost cjelovitog procesa istraživanja tržišta

Putem interneta, učenici će također istražiti i hrvatsko tržište starog papira, odnosno HBO (Hrvatku burzu otpada) dostupno na mrežnim stranicama Hrvatske gospodarske komore kako bi došli do podatka o ponudi i potražnji za starim papirom i/ili ostalim otpadom. Na taj način saznali bi postoje li tvtke koje bi od škole otkupljivale stari papir i ostali otpad, što bi projekt otvaranja reciklažnog dvorišta unutar škole učinilo ekonomski opravdanim. Nakon navedenog izradili bi anketu u MS Forms-u i poslali ih na adrese tvrtki koje se bave otkupom starog papira i/ili drugog otpada.

Učenici ostvaruju sljedeće ishode strukovnog predmeta:

 • predlagati pitanja za upitnik prema zadatku
 • odrediti tip pitanja usklađen s ciljem istraživanja
 • prosuđivati kvalitetu postavljenih pitanja u upitniku

Učenici bi se podijelili u grupe. Zadatak svake grupe je osmisliti upitnik o zainteresiranosti za otkup starog papira i/ili ostalih sirovina s najmanje pet pitanja koja će tvrtki pomoći kod analiziranja potencijalnih kupaca i njihovih kupovnih interesa. Office365 je usluga koja omogućuje obrazovnim institucijama i njenim nastavnicima i učenicima besplatan pristup Office365 alatima. Kako svi učenici imaju aktivne račune putem stranice https://portal.office.com logirat će se AAI@EduHr korisničkim računom te jednostavno izraditi anketu za potencijalne kupce u Forms-u.

U cilju daljnjeg razvoja poslovnog plana, treba utvrditi veličinu reciklažnog dvorišta za smještaj kontejnera i skladišnog prostora za sortirani papir te ga dizajnirati. Prostor treba oblikovati tako da se minimizira rukovanje materijalom, a proces sakupljanja i sortiranja odvija s najmanjim mogućim brojem koraka što je iznimno važno i s financijskog aspekta. U ovom koraku poslovnog plana učenicima će pomoći besplatni digitalni alat dostupan na Homestyler. Autodesk Homestyler je besplatni digitalni alat koji korisnicima omogućava izradu 2D tlocrta prostorija i 3D pregled konačnog izgleda, a prednost je što nije potrebno izraditi korisnički račun kako bi se alat mogao koristiti.

Nakon što nacrtaju tlocrt reciklažnog dvorišta, predstavnik grupe će ga prezentirati pred ostatkom razreda, argumentirajući zbog čega je prostor upravo takav kakav je imajući na umu i ekonomski aspekt kao podlogu izgledu poslovnog prostora.

Učenici će planirati troškove nabave kontejnera, troškove održavanja, evantualne troškove koji mogu nastati za usluge drugih osoba. Temeljem istraživanja i podataka dobivenih anketom pri ispitivanju potencijalnih kupaca, učenici će planirati prihode. Temeljem navedenog izračunat će rentabilnost poslovanja reciklažog dvorišta u sklopu škole.

Društveno odgovorno ponašanje očitovalo bi se kroz sljedeće:

 • samim otvaranjem reciklažnog dvorišta pokazalo bi se društveno odgovorno ponašanje
 • učenici bi sortirali otpad u za to predviđene kutije
 • razvili bi suradnju i s ee-otpad za elektronički otpad
 • adekvatno zbrinjavanje otpada i racionalna upotreba resursa donosi i uštede
 • zadovolji bi sve propise (npr.vatrogasni aparat, znak pazi klizav pod, pazi stepenica, izlaz u slučaju opasnosti, detektori za dim i sl. također bi se odnosili na društveno odgovorno ponašanje)