prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CLIL metoda u podučavanju informatike kao primjer dobre prakse

U okviru Erasmus+ projekta učitelji OŠ Jurja Dobrile iz Rovinja su tijekom posjeta osnovnoj školi Charles de Foucauld u Brestu, Francuska, stekli uvid u načine i metode rada francuskih kolega, među ostalim i u CLIL metodu.

U Europi jača tendencija poticanja višejezičnosti u okviru politike učenja stranih jezika pri čemu CLIL metoda ima veliku ulogu. CLIL – Content and Language Integrated Learning, predstavlja način poučavanja specifičnih, određenih sadržaja nekog predmeta na stranom jeziku. Strani se jezik upotrebljava tijekom podučavanja nastavnog sadržaja te se na taj način ostvaruju dvostruki ciljevi: usvajanje određenog gradiva i jačanje jezične kompetencije učenika. Stoga, prilikom CLIL sata učenici se upoznaju ne samo sa samim sadržajem već i s rječnikom, izrazima i frazama koje se upotrebljavaju u tematikama sadržaja koji se obrađuje.

Dakle, učenici usvajaju sadržaj određenog predmeta putem stranog jezika a upravo je taj sadržaj – content, u središtu CLIL metode podučavanja koju prati vještina komunikacije i kulturni elementi.
Višeslojni rezultati su značajni pokazatelj uspjeha ove metode budući da učenici postižu uspjeh u jačanju jezičnih vještina te osnažuju svoje digitalna znanja te se upoznavaju i jačaju svjesnost o kulturološkim obilježjima – cross-cultural teaching. Razvijanje kulturološke svjesnosti i međukulturoloških obilježja poput, recimo pozdrava, uputa, načina obraćanja, govora tijela, obrazaca ponašanja, razumijevanje na interkulturalnoj razini…) predstavljaju sastavni dio CLIL učionice kojoj se podučavanje temelji na kontekstualnom učenju.

U okviru Erasmus+ projekta učitelji OŠ Jurja Dobrile iz Rovinja su tijekom posjeta osnovnoj školi Charles de Foucauld u Brestu, Francuska, stekli uvid u načine i metode rada francuskih kolega, među ostalim i u CLIL metodu. Nakon povratka, uspješno su implementirali u rad upravo tu metodu te postigli odlične rezultate ne samo vezano uz razinu usvojenosti sadržaja već i u vidljivoj motivaciji učenika tijekom nastave.

Tijekom EU CodeWeek – europskog tjedna programiranja dva razreda šestaša sudjelovala su u aktivnosti prevedene CLIL metodom na temu potrage za blagom. Izazovi su navedeni na engleskome jeziku a učenici su trebali dešifrirati poruke prema zadanom sustavu i slijediti trag primjenjujući stečena kriptografska znanja. Nakon riješenog zadatka učenike je čekao slatki zalogaj. CLIL metodom učenici su uspješno usvojili gradivo informatike kao i izraze na engleskome jeziku vezane uz sami sadržaj. Ovaj, nešto manje prisutan pristup podučavanja školskih predmeta na stranom jeziku, potiče radoznalost i zainteresiranost učenika te rezultira boljim rezultatima samog podučavanja a u središtu nastavnog procesa su sami učenici.