prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-Škole scenariji poučavanja kao podrška nastavnicima u primjeni inovativnih ideja (prvi dio)

Život u 21. stoljeću uvodi nas u digitalno društvo u kojem i stari i mladi svakodnevno koriste informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) što im omogućuje pristup širokom spektru informacija. Jesmo li, kao građani 21. stoljeća, spremni prihvatiti mnogobrojne količine dostupnih informacija, znamo li ih vrednovati te kritički odabrati samo one koje su nam korisne i potrebne? Znamo li koristiti IKT svrhovito i namjenski? 

Pred obrazovanjem nova je zadaća kako odgovoriti na izazove koji su posljedica brzih promjena u svijetu. U procesu obrazovanja potrebno je brinuti se za usvajanje, obnavljanje i upotrebu znanja. Kako razvitak informacijskog društva povećava mogućnost pristupa podacima, obrazovanje bi svakom trebalo omogućiti da prikuplja informacije, odabire ih, svrstava i služi se njima. (Cindrić, Miljković, Strugar, 2010.)

Scenariji poučavanja razvijeni kroz projekt e-Škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt), nazvani e-Škole scenariji poučavanja (http://scenariji-poucavanja.e-skole.hr), odgovaraju upravo na ove izazove.

Radi se o nastavnim materijalima koji nastavnicima pomažu u pripremi i planiranju nastave pružajući im inovativne ideje kako osuvremeniti svoju nastavu kombinacijom suvremenih obrazovnih trendova i IKT-a. Zamišljeni su kao podrška nastavnicima u planiranju i pripremi nastave. Razlikuju se od dokumenta i koncepta Priprave za nastavni sat i zapravo mogu poslužiti nastavniku kao osnova za pisanje Priprave za nastavni sat.

Njihova primjena značajno utječe na organizaciju nastave, osposobljenost i pripremanje nastavnika i aktivnost učenika. U e-Škole scenarijima poučavanja nastavnicima se predlažu različite suvremene nastavne metode i metodički postupci kojima se učenici pripremaju za optimalan razvoj, primjenu svojih sposobnosti i iskustva. Kroz tri izvedbene razine složenosti s obzirom na digitalnu kompetenciju nastavnika (početnu, srednju i naprednu) e-Škole scenariji poučavanja prilagođeni su za manje i više digitalno kompetentne nastavnike. Primjenom se e-Škole scenarija poučavanja mijenja uloga nastavnika od voditelja prema facilitatoru i suorganizatoru, a također i uloga učenika od pasivnog korisnika gotovih informacija prema aktivnom sudioniku nastavnog procesa koji samostalno istražuje, rješava probleme, kritički promišlja i samostalno dolazi do zaključka.

Koncept e-Škole scenarija poučavanja

e-Škole scenariji poučavanja namijenjeni su nastavnicima prirodoslovnih predmeta i matematike. Učenici nemaju direktan dodir s e-Škole scenarijima poučavanja, ali njihovom primjenom u nastavi nastavnik stvara takve nastavne situacije u kojima učenika dovodi do toga da traži podatke, odgovore, rješava probleme i analizira podatke na raznolike načine. Sve to čini uz pomoć digitalnih alata i sadržaja te primjenom suvremenih metoda i strategija poučavanja (npr. istraživačko učenje, obrnuta učionica, problemska nastava, igrifikacija i sl.). Na taj način nastavnik direktno utječe na razvoj generičkih (transverzalnih) kompetencija učenika, između kojih i na digitalnu kompetenciju te tako doprinosi digitalnom opismenjavanju današnjega društva.

S obzirom na različite razine osposobljenosti nastavnika za primjenu IKT-a, ovisno o zahtjevnosti predloženih digitalnih alata i predviđenoj metodi implementacije digitalnih alata unutar aktivnosti, e-Škole scenariji poučavanja izrađeni su na tri razine izvedbene složenosti koju povezujemo s razinom digitalne kompetencije nastavnika. U cilju unaprjeđenja digitalne kompetencije svih skupina korisnika u školama, kao jednog od ciljeva projekta e-Škole, u projektu je razvijen i Okvir za digitalnu kompetenciju korisnika u školi: učitelja/nastavnika i stručnih suradnika, ravnatelja i administrativnoga osoblja (Žuvić i dr., 2016.) (https://www.e-skole.hr/wp-content/uploads/2016/12/OKVIR_digitalne_kompetencije-4.pdf) koji definira skupove kompetencija potrebnih za obavljanje određenih ključnih poslova uz korištenje digitalnih tehnologija i resursa na pojedinom radnom mjestu u školi. Više o Okviru digitalne kompetencije korisnika u školi i priručniku za primjenu može se pronaći na https://www.e-skole.hr/hr/rezultati/edukacija-i-podrska-nastavnicima/okvir-za-digitalnu-kompetenciju/.

Kako bi nastavnik mogao ispravno procijeniti svoju razinu digitalne kompetencije i na temelju toga odabrati odgovarajuću razinu e-Škole scenarija poučavanja, u okviru projekta e-Škole razvija se „Upitnik za procjenu razine digitalne kompetencije“ koji bi uskoro trebao biti dostupan na mrežnim stranicama e-Škole scenarija poučavanja.

Podršku nastavnicima u primjeni digitalnih alata predstavlja CARNetov e-Laboratorij,  (http://e-laboratorij.carnet.hr) portal na kojem su opisani i u video priručnicima detaljnije prikazani svi digitalni alati predloženi u scenarijima.

e-Škole scenariji poučavanja nastavnicima omogućavaju niz ideja za provedbu nastavnih aktivnosti u cilju postizanja definiranih ishoda učenja. Predložene aktivnosti su vremenski neograničene i predstavljene na sažet, jasan i jednostavan način koji nastavniku približava ideju, ali ostavlja slobodu prilagodbe za vlastiti kontekst te vlastite interese i mogućnosti. Na nastavniku je sloboda u odabiru načina realizacije scenarija o odluka o provedbi svih ili samo pojedinih njegovih aktivnosti.

U cilju omogućavanja jednakih mogućnosti učenja svim učenicima u skladu s njihovim sposobnostima, neovisno o tome radi li se o nadarenom učeniku ili učeniku s teškoćama, e-Škole scenariji poučavanja promiču uključivost prilagodbom aktivnosti za učenike s teškoćama i aktivnosti za učenike koji žele znati više. Pored toga izrađene su Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama (https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/wp-content/uploads/2016/09/CARNET_Didakticko-metodicke-upute.pdf) koje pomažu nastavnicima u jednostavnijem snalaženju u pristupu poučavanju prilikom provedbe scenarija poučavanja. U njima su dani prijedlozi u odnosu na one aktivnosti koje se u scenarijima poučavanja najviše koriste, a obogaćene su prijedlozima metoda i oblika rada.

Literatura: