prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Loomen – izvorište raznih metoda vrednovanja

Kako iskoristiti ponude (aktivnosti i resurse) sustava Loomen za prikupljanje informacija o učenikovom učenju i njegovim postignućima kroz tri osnovna pristupa vrednovanju: vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenoga. Iskustva iznose Sanda Šutalo, nastavnica Računalstva u Tehničkoj školi Karlovac i Sanja Pavlović Šijanović, nastavnica informatike u Gimnaziji Vukovar.

Vrednovanje je procesa i ishoda učenja izrazito složen postupak koji od učitelja zahtijeva profesionalni integritet i objektivnost, učenicima potiče motivaciju i određuje pristup i želju za učenjem, a roditelje upućuje kako djecu podržati i usmjeriti. Ako su postupci vrednovanja osmišljeni kvalitetno i pažljivo, moguće je procijeniti napredak učenika, njegov razvoj i postignute rezultate u ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda. Isto tako, postupci vrednovanja omogućuju  unapređivanje učenja i prilagođavanje poučavanja. S obzirom na važnost vrednovanja, svaka je pomoć koju učitelj može dobiti dobrodošla.

Kao pomagalo vrednovanja, u našem je projektu korišten Loomen – programski alat za izradu elektroničkih obrazovnih sadržaja i održavanje nastave na daljinu. Promatrane su razne ponude sustava Loomen, a posebna je pozornost posvećena onima koje omogućuju:

 • praćenje procesa učenja i aktivnosti učenika,
 • praćenje međusobne suradnje učenika i učitelja s ciljem unapređenja procesa učenja,
 • prilagodbu procesa učenja različitim sposobnostima učenika,
 • poticanje učenika na samostalni rad i međusobnu komunikaciju.

Za prikupljanje informacija o učenikovom učenju i njegovim postignućima razlikovana su tri osnovna pristupa vrednovanju: vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenoga. Pretraživane su i isprobavane aktivnosti i resursi sustava Loomen s ciljem pronalaženja zadovoljavajućih.

Vrednovanje za učenje

Vrednovanje za učenje omogućuje da učenici tijekom procesa učenja steknu uvid u to kako unaprijediti svoj način rada, da razviju motivaciju za učenje i osjećaj samopouzdanja. I učitelji ovim vrednovanjem stječu višestruku korist: dobivaju uvid u učinkovitost primijenjenih strategija učenja i poučavanja, dijagnosticiraju teškoće i prepoznaju njihove uzroke, prikupljaju informacije o početnim znanjima i iskustvima učenika, upoznaju motivaciju učenika, njihove interese i dr.

Preduvjet ove vrste vrednovanja je razvijanje partnerskog odnosa između učenika i učitelja te između učenika međusobno, što rezultira dobrom komunikacijom koja dozvoljava razgovor o onome što ne funkcionira dobro s ciljem ispravljanja istog.

Za ovaj pristup vrednovanju na Loomenu odabrane su aktivnosti: Anketa, Lekcija i Forum

Anketa

Aktivnost Anketa omogućuje izradu anketa s ciljem prikupljanja povratnih informacija. Rezultate ankete moguće je analizirati pojedinačno ili za cijelu grupu odjednom. Rezultati ankete mogu biti prikazani svim učenicima ili samo učitelju. Pri oblikovanju ankete mogu se koristiti razne vrste pitanja, poput pitanja višestrukog odabira, da/ne pitanja, pitanja kratkih odgovora i dr.

Namjena ove aktivnosti u našem projektu:

 • utvrđivanje predznanja učenika s namjerom postavljanja ciljeva i planiranjem poučavanja u skladu s konkretnim potrebama,
 • provjera primjenjivosti i korisnosti ponuđenih nastavnih materijala,
 • dobivanje uvida u učinkovitost rada učitelja.

Ankete su u projektu korištene često jer je rad s njima vrlo jednostavan, informacije se prikupljaju brzo i učinkovito, a njihova je analiza trenutna. Rezultati anketa bili su vrlo korisni. Poslužili su za otkrivanje potencijalnih problema i pronalaženje rješenja istih, za prilagodbu strategija učenja i poučavanja, otkrivanje iskustava, interesa i želja učenika i dr.

Lekcija

Aktivnost Lekcija omogućuje samostalno učenje. Učitelj interaktivni sadržaj oblikuje tako da ga niže linearno ili na način koji daje mogućnost odabira raznih puteva i opcija. Kako bi ova aktivnost služila vrednovanju za učenje, potrebno je unutar sadržaja dodati raznovrsna pitanja. Ovisno o točnosti odgovora, učenik može nastaviti dalje ili biti vraćen na prethodni sadržaj ili pak usmjeren na neku od grana sadržaja koja će mu pomoći da bolje napreduje.

Na početku rada sa svakom od Lekcija, učenici su bili upoznati s kriterijima uspješnosti i kriterijima vrednovanja.

Namjena ove aktivnosti u našem projektu:

 • poticanje uvježbavanja učinkovitog, samostalnog i kontinuiranog učenja,
 • razvijanje spoznaje da napredovanje prema ostvarenju postavljenih ciljeva ovisi o uloženom trudu,  
 • razvijanje samokontrole učenja s ciljem stjecanja razumijevanja i procjene razine učenja na kojoj se učenici nalaze.

Lekcije su korištene za nastavne sadržaje primjerene ovakvom načinu rada. Učenici su, generalno, dobro reagirali. Početno su bili frustrirani kada su vraćani na prethodni sadržaj ili pak usmjeravani na neku od pomoćnih grana sadržaja. Kasnije, kada su navikli na ovakav način rada, ulagali su veći trud i bolje su se koncentrirali na nastavne sadržaje kako bi što prije i što uspješnije stigli do kraja Lekcije.

Forum

Za razvoj partnerskog odnosa između učenika i učitelja te učenika međusobno, nužna je mogućnost interakcije komunikacijom koja razvija osjećaj pripadnosti grupi. Za tu je namjenu u projektu korištena aktivnost Forum. Sustav Loomen nudi više vrsta Foruma, a uz standardni forum (učenik može pokrenuti raspravu u bilo koje vrijeme) zanimljiv je i forum s pitanjima i odgovorima (učenik prvo mora poslati odgovor pa tek onda može vidjeti tuđe odgovore) koji se koristi za situacije u kojima se želi saznati razmišljanje svakog pojedinog učenika bez tuđih utjecaja. Ako je tako odabrano, poruke na forumu mogu se vrednovati od strane učitelja i ostalih učenika, što u projektu nije korišteno.

Namjena ove aktivnosti u našem projektu:

 • razmjena razmišljanja, opažanja i problema na koje su učenici naišli tijekom individualnoga rada ili rada u skupinama,
 • druženje i međusobno upoznavanje učenika,
 • mogućnost usmjeravanja rasprave ili ponuda rješenja problema kada učitelj smatra da je to potrebno.

Forum se pokazao višestruko korisnim. Učenici su ga koristili za traženje pomoći, za iznošenje problema, za međusobnu neobaveznu komunikaciju. Rabljen je i forum pitanja i odgovora pomoću kojeg je učitelj prikupljao razmišljanja i stavove pojedinaca, neovisne o tuđim sugestijama. Osim rješavanja trenutnih problema, uporaba Foruma omogućila je i izgradnju povjerenja između učitelja i učenika jer je učitelj učeniku bio dostupan kada god je bilo potrebno, neovisno o školskom rasporedu.

Vrednovanje kao učenje

Vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno uključivanje učenika u proces vrednovanja uz obveznu podršku učitelja. Cilj je ove vrste vrednovanja razvoj vještine nadgledanja i samovrednovanja učenja. Takve vještine doprinose razvoju samostalnosti, samoinicijativi i samokontroli učenja. Učenik vješt u samonadgledanju i samovrednovanju učenja, birat će dostižne ciljeve učenja i primjerene pristupe i strategije učenja.

Za ovaj su pristup vrednovanju na Loomenu odabrane aktivnosti: Radionica, Odabir, Igre u Loomenu.

Radionica

Svrha je aktivnosti Radionica omogućiti prikupljanje, pregled i međusobnu procjenu učeničkih radova. Međusobna procjena radova koristi se kao vježba vršnjačkog vrednovanja. Vrednujući vršnjake, učenik im svojom povratnom informacijom pomaže u analizi i regulaciji procesa učenja. Aktivnost koja se postavlja pred učenike, dijeli se u dva dijela. Prvi se dio sastoji od rješavanja dobivenog zadatka, a rješenja koja su u digitalnom obliku, učenici predaju na sustav. Drugi je dio aktivnosti procjena jednog ili više rješenja drugih učenika prema kriterijima zadanim od strane učitelja. Učenici se po završetku Radionice vrednuju po dva kriterija, prema kvaliteti predanog rada i prema vlastitoj procjeni tuđeg rada.

Namjena ove aktivnosti u našem projektu:

 • rješavanje zadataka primjerenih nastavnom sadržaju, uporabom digitalnih alata s ciljem vježbe vršnjačkog vrednovanja.

Tijekom rada s Radionicom, učenici su poticani da pronalaze pozitivne strane tuđega rada i da prema vlastitom mišljenju, savjetuju kako popraviti rad. Kako bi se povećala objektivnost, predani radovi i procjene bili su anonimni. Učenicima je ovakav način rada bio zanimljiv jer su procjenu radili na osnovu istih, unaprijed postavljenih kriterija kako to čini i njihov učitelj. Uočeno je da kriterije vrednovanja treba zadati vrlo precizno jer u protivnom dolazi do znatnih odstupanja u procjenama. Uključivanjem učenika u proces vrednovanja, taj im proces postaje manje stresan. Što više rade na ovaj način, dobivaju više iskustva, pa postaju sposobniji prepoznati različite razine vlastitih postignuća.

Odabir

Aktivnost Odabir učitelju omogućuje postavljanje pitanja s određivanjem mogućih odgovora. Rezultate Odabira moguće je objaviti odmah po davanju odgovora, a kao i kod Ankete, rezultati mogu biti prikazani svim učenicima ili samo učitelju. Dostupna je i opcija koja omogućuje da učenik prvo pošalje odgovor pa tek onda može vidjeti tuđe odgovore.

Namjena ove aktivnosti u našem projektu:

 • procjenjivanje rada u grupi,
 • vrednovanje zadovoljstva svojim angažmanom na nastavnom satu,
 • brza provjera razumijevanja na nastavnom satu.

Rezultati Odabira bili su poticajni i omogućili su učinkovitiji rad i bolje planiranje. Za učenike je ova aktivnost bila korisna jer su primali česte povratne informacije, mogli su uskladiti vlastite procjene s procjenama drugih i spoznati koliko učinkovito uče i kako napreduju.

Za vršnjačko vrednovanje rezultata rada parova i grupa, grupnu analizu i procjenu timskog rada adekvatnije je bilo koristiti Ankete koje pri oblikovanju omogućuju postavljanje više pitanja (pitanja mogu biti različita po vrsti).

Igre u Loomenu

Igre u Loomenu mogu poslužiti za vrednovanje kao učenje. Igrajući pojedinu igru učenik samostalno provjerava gdje se nalazi u odnosu na postavljene odgojno-obrazovne ishode.

U projektu su korištene igre Križaljka i Vješalo.

Namjena ove aktivnosti u našem projektu:

 • ponavljanje i uvježbavanje postavljenih odgojno-obrazovnih ishoda s ciljem dobivanja uvida u odnos uspješnosti i angažmana na nastavnom satu.

Učenici su iznimno lijepo prihvatili ovu aktivnost. Igrajući igre, zabavljali su se, što im je pružalo dodatnu motivaciju. Povratna informacija o učinkovitosti bila je neposredna i pravovremena. Istodobno, povratna je informacija učenicima pomogla da se usmjere na proces učenja i buduće korake u učenju. S vremenom, postali su uspješniji u usklađivanju samovrednovanja i vrednovanja u kojemu ih drugi vrednuju.

Vrednovanje naučenog

Vrednovanje naučenoga omogućuje procjenu ostvarenja odgojno-obrazovnih ishoda definiranih u kurikularnim dokumentima. Rezultira ocjenom ili nekom drugom vrstom sumativne procjene. Ako je riječ o unutarnjem vrednovanju, osmišljava ga, planira i provodi učitelj koji je sudjelovao u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima.

Kako bi se osiguralo dovoljno informacija za kvalitetnu i vjerodostojnu procjenu učeničkih postignuća, metode vrednovanja moraju biti raznolike. Osim osnovne namjene, informacije prikupljene ovom vrstom vrednovanja trebaju poslužiti i poticanju budućega učenja i jačanju motivacije učenika za učenje (za formativnu namjenu).

Za ovaj su pristup vrednovanju na Loomenu odabrane aktivnosti: Test, Zadaća, Wiki.

Test

Aktivnost Test omogućuje oblikovanje online provjere objektivnog tipa uporabom raznih vrsta zadataka (zadaci višestrukog odabira, kratki odgovori, ugniježđeni odgovori, usporedba parova, oblik istina/laž). Provjera se ispravlja automatski, pa učenik odmah, po završetku online provjere, dobiva povratnu informaciju o uspješnosti svog rada. Po završetku provjere učenici imaju uvid u rezultat svog rada uz prikaz točnih odgovora.

Namjena ove aktivnosti u našem projektu:

 • provjera i procjena ostvarene razine postignuća u odnosu na odgojno-obrazovne ishode,
 • vježba za provjeru znanja.

U postavkama online provjera određivali smo vrijeme trajanja provjera i njihov termin dostupnosti, a provjere su bile dostupne tek od odabranog trenutka. Pri oblikovanju provjera korištena je mogućnost slučajnog rasporeda redoslijeda zadataka i mogućnost miješanja redoslijeda odgovora u zadacima višestrukog odabira. Prema našem iskustvu, na ovaj je način osjetno smanjena mogućnost nepoželjnih učeničkih ponašanja koja se mogu dogoditi tijekom provjera (svaki učenik je imao drugačiji izgled online provjere, vrijeme trajanja provjere bilo je dobro odmjereno). Kako bi online provjere bile kvalitetne, nužno je pažljivo oblikovati zadatke za što je potrebno mnogo iskustva. Stoga smo provjere višestruko testirali, a zatim analizirali njihovu uspješnost. Sporne smo zadatke nakon uporabe korigirali, loši su zadaci izbačeni, nadopunjavane su ponude točnih odgovora, prilagođavano je vrijeme trajanja provjera. Smatramo da su provjere koje se trenutno koriste prilično korektne.

U projektu smo online provjere koristili i u svrhu uvježbavanja nastavnog gradiva. U tom su slučaju provjere bile podešene tako da ih se može rješavati proizvoljno mnogo puta, kada god učenik za time osjeti potrebu.

Zadaća

Aktivnost Zadaća učitelju omogućuje zadavanje, zaprimanje i procjenu zadaća i davanje povratnih informacija o kvaliteti predanih radova. Učenici zadaće oblikuju i predaju na sustav u digitalnom obliku. Na sustav se pohranjuju zbog vrednovanja, ali i zbog daljnjeg čuvanja istih.

Namjena ove aktivnosti u našem projektu:

 • rješavanje zadataka primjerenih nastavnom sadržaju s ciljem provjere i procjene ostvarene razine postignuća.

U projektu smo zadaće koristili višestruko. Zadavane su kao školske i kao domaće zadaće. U nekim je slučajevima tekst zadaća bio postavljen na sustav Loomen, a ponekad je tekst zadaća učenicima bio podijeljen na tradicionalan način, na papiru, u pisanom obliku. Aktivnost smo oblikovali za svaki razredni odjel zasebno, za svaku je zadaću bio zadan krajnji rok predaje nakon kojeg je Zadaća bila sakrivena. Na taj su način učenici stjecali naviku poštivanja zadanih rokova, a samim su time učili dijeliti vrijeme, s ciljem uspješnog ispunjavanja svojih obaveza.

Zbog nužnosti čuvanja učeničkih uradaka tijekom školske godine, pohrana zadaća na Loomenov poslužitelj pokazala se izvrsnom. Ne samo da je takav način rada sigurniji, on je i posve transparentan jer bilježi točan datum, vrijeme i korisničko ime učenika koji je na sustav svoj uradak prenio. Mogućnost manipuliranja i nedozvoljeno ponašanje time je gotovo eliminirano.

Wiki

Aktivnost Wiki omogućuje uključivanje učenika u izradu i uređivanje skupa mrežnih stranica. Wiki može biti korišten kao kolaboracijski alat ili kao individualni alat koji rezultira osobnim Wikijem nad kojim učenik ima isključive ovlasti. Sadržaj oblikovanih stranica moguće je naknadno pregledavati, nadopunjavati, prepravljati i ispisati. Uvid u sadržaj stranica uz vlasnika stranica ima i učitelj.

Namjena ove aktivnosti u našem projektu:

 • oblikovanje online bilježnice koja funkcionira poput e-portfolia; vrednuju se pojedini radovi prema zadanim ishodima učenja.

U našem su projektu učenici aktivnost Wiki koristili s ciljem oblikovanja vlastitih online bilježnica, stvorenih u formi jednostavnih mrežnih stranica. Online su bilježnice objedinjavale učeničke digitalne uratke pa su stoga omogućile praćenje napretka tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Za svakog je učenika pripremljen Wiki na kome je mogao raditi samo on. Na naslovnici je zapisivan popis tema koje su ujedno bile i poveznice na ostale stranice. Tijekom nastavne godine su, prema odabranim temama vezanim za ishode učenja, zadavane zadaće i vježbe koje je trebalo realizirati uratkom u online bilježnici.

Zaključili smo da uspješnost online bilježnica ovisi o njihovom redovitom nadzoru uz bilježenje napretka. Kada smo redovito nadzirali nastajanje online bilježnica, velik se broj učenika potrudio bilježnice načiniti što boljima. Naravno, uvijek postoje učenici koji se zadovoljavaju minimumom pa su i neke online bilježnice ispale dosta neugledne i siromašne kvalitetnim sadržajem. To nas nije obeshrabrilo jer bi isti učenici imali podjednako loše i klasične, papirne bilježnice.

Na kraju projekta došli smo do zaključka da se sustav Loomen pokazao izrazito korisnim pomagalom vrednovanja. Uza sve ostalo što sustav Loomen nudi, smatramo da je doista izvorište raznih, korisnih metoda vrednovanja koje zadovoljavaju sva tri pristupa vrednovanju. Sustav Loomen kombiniran s tradicionalnom nastavom omogućuje primjenu različitih pristupa i metoda učenja i poučavanja, a učenicima osigurava poticajno okruženje za kvalitetnije usvajanje znanja i vještina.

Iako smo ga testirali u dvije škole koje su različite s obzirom na strukturu i interes učenika (gimnazija i četverogodišnja strukovna škola), učenici su reagirali na vrlo sličan način što ovakvom načinu rada dodatno daje na vrijednosti i uporabnoj korisnosti.