prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Novi Erasmus+ projekt Gimnazije Velika Gorica – „Meke vještine za školu 21. stoljeća“

Uspješno obrazovanje u modernoj školi usmjereno je na učenička postignuća i kompetencije koje je potrebno steći tijekom formalnog obrazovanja kao temelj za nastavak obrazovanja, konkurentnost na tržištu rada i osviještenost o potrebi cjeloživotnog obrazovanja bez obzira kojom se profesijom bavili u budućnosti. Globalne promjene u društvu i njihova brza dinamika dovode do potrebe cjeloživotnog učenja i redefiniranja ključnih kompetencija nastavnika i učenika.

Podizanje razine kvalitete škole i njezine prepoznatljivosti zahtjeva angažman svih djelatnika. Stilovi vođenja i rukovođenja školom zahtjevaju od ravnatelja i stručnih suradnika fleksibilnost, spremnost na nove izazove, otvorenost za stalne promjene i inovacije, poticanje stručnog usavršavanja svih djelatnika, razvijene komunikacijske i prezentacijske  vještine, vještine rješavanja sukoba te medijacije prilikom potencijalno konfliktnih i stresnih situacija. Nastavnici u svakodnevnom radu ostvaruju niz kontakata s učenicima kroz predmetnu nastavu, izvannastavne aktivnosti, dodatnu nastavu, terensku nastavu i razredničke poslove te s roditeljima u vidu individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka. Osim profesionalnih vještina i kompetencija, od nastavnog i nenastavnog osoblja škole traži se visoka razina tolerancije, strpljivosti, empatije, spremnosti na timski rad i suradnju sa svim čimbenicima odgojno-obrazovnih procesa. Razvijanje spomenutih vještina pridonosi ostvarivanju postavljenih ciljeva i željenih ishoda planiranih predmetnim, međupredmetnim i školskim kurikulima i stvaranju pozitivnog ozračja za učenje i rad te jača kapacitet škole na nacionalnoj i europskoj razini.

Agencija za mobilnost i projekte EU koja je u Republici Hrvatskoj zadužena za provedbu Erasmus+ programa, odobrila je Gimnaziji Velika Gorica provedbu, trećeg po redu, KA 1 projekta namijenjenog stručnom usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja.  Provedba projekta  „Meke vještine za školu 21. stoljeća“  započela je 1. rujna 2019, a završit će 31. kolovoza 2020. godine. U projektnim aktivnostima sudjeluju ravnateljica, pedagoginja i osam nastavnika različitih predmetnih područja (strani jezici, biologija, informatika, glazbena umjetnost). Na planiranim stručnim usavršavanjima putem strukturiranih tečajeva, posjeta školama i aktivnosti „job shadowinga“ u partnerskoj školi u Belgiji svi će sudionici steći dodatne kompetencije i razviti vještine koje će imati direktni utjecaj na učenike, nastavnike, roditelje i školu kao ustanovu. Stručno usavršavanje ravnateljice i pedagoginje ojačat će organizacijske i poduzetničke vještine upravljanja školom i raspoloživim resursima te kompetencije planiranja, provedbe, praćenja, diseminacije i evaluacije projekata Škole. Nastavnici će implementirati  stečena  znanja, kompetencije i vještine u predmetnu nastavu, satove razrednika, izvannastavne aktivnosti, izvanučioničnu nastavu te u savjetodavni rad s učenicima i roditeljima što će rezultirati modernijim, dinamičnijim i za učenike atraktivnijim nastavnim procesom usmjerenim na njihove sposobnosti, interese i specifičnosti.

Svi sudionici projekta steći će nova znanja o školskim sustavima i obrazovnim politikama drugih europskih zemalja i pripomoći stvaranju europske mreže kontakata za uspostavu partnerstava i provedbu budućih međunarodnih projekata koji promoviraju suradnju, toleranciju, međukulturalnost i cjeloživotno učenje. Poticanje na suradnju, promicanje zajedničkih europskih vrijednosti, razvijanje projekata i održivost provedenih projekata s drugim europskim kolegama te šire razumijevanje praksi i politika obrazovanja u europskom kontekstu ojačat će kapacitet Gimnazije Velika Gorica za rad na EU projektima i rad u međunarodnom okružju.