prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Razlika između individualnog rada i individualiziranog pristupa učeniku (drugi dio)

Novom se kurikularnom reformom u nastavu uvodi i stavlja naglasak na individualizirani pristup svakom učeniku. Individualizirani se pristup uvelike razlikuje od individualnog rada kojeg učenik samostalno izvršava u učionici za vrijeme nastave. Ovakvim se pristupom očekuju i odgojno-obrazovni ishodi koji će učiteljima, učenicima ali i roditeljima pružiti objektivniji uvid u ono što se od učenika očekuje, njegovo znanje, sposobnosti ali i područja koja trebaju veću pozornost. 

O individualnom radu pisali smo u prvom dijelu, objašnjavajući kako ga kvalitetno provesti u učionici. U drugom će dijelu naglasak biti na definiciji individualiziranog pristupa učeniku u učionici i kako se navedeni pristup razlikuje od individualnog rada.

Što je individualizacija i individualizirani pristup učeniku prema Cjelovitoj kurikularnoj reformi?

Prema Cjelovitoj kurikularnoj reformi individualizacija podrazumijeva sljedeće stavke:

  • poštuju se i prihvaćaju razlike među učenicima
  • proces učenja i poučavanja oblikuje se uvažavajući jedinstvenost svakog djeteta te je usklađen sa sposobnostima, prethodno stečenim kompetencijama i interesima učenika uvažavajući činjenicu da učenici napreduju različitom brzinom i imaju različite razvojne putove
  • primjenjuju se individualizirani i fleksibilni odgojno-obrazovni pristupi koji omogućuju zadovoljenje različitih potreba učenika te prepoznavanje i razvoj njihovih sposobnosti i identiteta
  • učitelji imaju značajan stupanj slobode u odabiru aktivnosti i sadržaja odgojno-obrazovnih ishoda, metoda, strategija i oblika rada, praćenja i poticanja napretka učenika
  • učenicima se omogućava određena razina u izboru aktivnosti i sadržaja te pristupa učenju kako bi se zadovoljili njihovi posebni interesi i potrebe.

Individualizirani pristup učeniku podrazumijeva da se svim učenicima nastoji omogućiti da u što većoj mjeri ostvare željene ishode učenja, što znači da poučavanje mora biti prilagodljivo, uvažavati i prihvaćati različite okolnosti, iskustva i mogućnosti učenika. Osobito je važno voditi računa da zahtjevnost zadataka koji se stavljaju pred pojedinog učenika bude takva da mu omogućava postizanje uspjeha. Prilagodbom načina učenja i poučavanja učenikovim individualnim potrebama, osim lakšega ostvarivanja ishoda učenja, postiže se veća motiviranost učenika za učenje, veće zadovoljstvo školom ali i veće samopoštovanje.

Razlika između individualnog rada i individualiziranog pristupa učeniku

Individualan je rad učenika za vrijeme nastave značajan utoliko jer potiče na kritičko razmišljanje, intrinzičnu motivaciju, planiranje i samostalan pristup u rješavanju zadanog zadatka. Kod individualiziranog pristupa važno je razumijevanje i poznavanje između učitelja i učenika. Učitelj poštuje i uzima u obzir svakog učenika kao individualnu osobu. Za vrijeme rješavanja zadataka u individualnom radu u većini slučajeva cijeli razred rješava jednake zadatke, jednake težine. U individualiziranom pristupu učitelj prilagođuje zadatke prema učenikovim sposobnostima, interesima i potrebama. Prihvaća učenikove različitosti i mogućnosti. Na taj način učitelj prilagodbom načina učenja, zadacima i poučavanjem svim učenicima omogućuje ostvarivanje uspjeha u ishodima učenja. Učenik ovakvim pristupom postiže veću motiviranost za učenje, školu, gradi svoje samopouzdanje i stvara objektivni uvid u svoje sposobnosti.

Individualizirani se pristup odnosi na drukčiji pristup učiteljevog ponašanja prema učeniku: zajedničko planiranje rada i npr. biranje literature, motiviranje i privlačenje pažnje, prepoznavanje i poticanje različitosti sposobnosti i karaktera, češće promjene aktivnosti, prilagođavanje nastavnih metoda i auditivnih i vizualnih sadržaja, te pojedinačno zadavanje zadataka. Učitelj uočava, uvažava i rukovodi sposobnost učenika, odabire zadatke prema intelektualnoj procjeni i sposobnosti učenika, odabire zanimljive sadržaje koji će biti sredstvo za uspješno postizanje obrazovnih ishoda, pozitivno će usmjeravati očekivanja i češće pratiti i procjenjivati uspješnost, povezivati s iskustvom, svakodnevnim životom i aktualnim zbivanjima. Individualiziranim pristupom prema učeniku, učitelj odvaja više vremena za razgovor i uvođenje novih pojmova i češće koristi formativne zadatke. U komunikaciji i radu s učenikom učitelj je strpljiv, ljubazan, fleksibilan.

 

Izvor

http://www.kurikulum.hr/dokumenti-nacionalnih-kurikuluma/