prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Vodič za izradu nastavničke pripreme u Edutoriju

Nastavnička priprema važan je alat koji olakšava organizaciju i strukturiranje nastave. Najčešće sadrži plan i aktivnosti kojima se ostvaruju željeni ishodi, metode i strategije poučavanja, pripremljene nastavne sadržaje i materijale te planirana vrednovanja.

Omogućuje nastavnicima pravovremeno planiranje sati te promišljanje o relevantnim aspektima nastave poput odabira i pripreme nastavnih materijala, predviđanje mogućih poteškoća s kojima se učenici mogu suočiti kao i planiranje aktivnosti i vremena za svaku etapu nastavnog procesa. Razmišljanje o metodama, strategijama, alatima i materijalima omogućuje učinkovito upravljanje i povećava spremnost za brojne izazove koji se mogu pojaviti tijekom sata. Smisleno i svrsishodno planirana vrednovanja omogućuju pravovremeno prepoznavanje potreba učenika, prilagodbu nastavnih metoda te pružanje povratnih informacija koje će učenicima pomoći da napreduju. Izrada nastavničke pripreme potiče nastavnike na dublje razmišljanje o vlastitoj nastavi, omogućuje im prepoznavanje vlastitih snaga i slabosti te potiče prilagodbu metoda poučavanja kako bi zadovoljili različite potrebe učenika. Ovaj proces dovodi do raznovrsnije nastave koja je usmjerena na učenike i njihove potencijale.

Izrada nastavničke pripreme olakšana je uz pomoć Edutorija. Edutorij omogućuje jednostavnu i efikasnu izradu nastavničke pripreme kroz unaprijed pripremljenu i strukturiranu formu koja se sastoji od četiri koraka.

1. KORAK – podaci o nastavničkoj pripremi

U prvom se koraku unose podaci o nastavničkoj pripremi koji uključuju: naziv, namjenu, razradu, literaturu, potrebno predznanje i dodatne napomene. Naziv pripreme treba biti jasan, sažet i sadržajan, kako bi odražavao svrhu i temu nastavnog sata. Namjena pripreme određuje se kroz padajući izbornik koji omogućuje odabir nastavne jedinice kojoj priprema pripada. Nastavnik treba odabrati relevantne informacije kao što su školska razina (cjeloživotno učenje, osnovne škole, srednje škole – opći predmeti, strukovne škole ili umjetničke škole), razred, predmet/predmetno područje te nastavni program (nastavni plan i program ili predmetni kurikulum). U sklopu nastavnog programa odabire se konkretna nastavna jedinica, a u slučaju predmetnog kurikuluma, odabiru se domena i ishod iz te domene. Nakon toga, opisuju se znanja koja će učenici steći provedbom nastavnog sata. Razrada nastavničke pripreme sastoji se od plana aktivnosti koje će se provoditi tijekom nastavnog sata. Za svaku aktivnost potrebno je unijeti i opis kako bi se jasno definirao njezin cilj i način provedbe. U dijelu potrebne literature moguće je odabrati povezanost materijala s drugim resursima iz Edutorija. Ovaj dio nije obavezan, pa se može ostaviti praznim ukoliko priprema nije povezana sa sadržajima iz Edutorija. U slučaju da se koristi literatura izvan Edutorija, može se navesti u dijelu “Materijali izvan Edutorija”. Potrebno predznanje opisuje koja su predznanja potrebna učenicima kako bi uspješno savladali aktivnosti koje su predviđene u nastavničkoj pripremi. Na kraju prvog koraka, moguće je unijeti i dodatne napomene koje su važne za provedbu nastavnog sata. Ove napomene mogu uključivati posebne upute, dodatne resurse ili druge relevantne informacije.

U ovom, prvom koraku, omogućeno je i dodavanje povezanih datoteka kako bi se obogatila nastavnička priprema. Nastavnik ima mogućnost pridružiti različite datoteke koje su relevantne za pripremu. U slučaju kada se materijal sastoji od više datoteka, jedna od njih trebala bi biti označena kao primarna. Ta će primarna datoteka biti prikazana u detaljima materijala kako bi se olakšalo razumijevanje i pristup ostalim povezanim datotekama. Moguće je unijeti maksimalno 10 povezanih datoteka a prije unosa, poželjno je datotekama dati opisna imena koja otkrivaju njihov sadržaj čime se olakšava snalaženje i prepoznavanje svake pojedine datoteke. Ova mogućnost dodavanja povezanih datoteka pruža nastavnicima fleksibilnost i mogućnost pridruživanja različitih vrsta materijala koji mogu obogatiti nastavni sadržaj i podržati provedbu nastavnog sata.

2. KORAK – osnovni podaci o pripremi

U drugom je koraku omogućen unos osnovnih i obveznih podataka o pripremi. Nastavnik može dodati naslovnu sliku materijala koja vizualno predstavlja sadržaj pripreme. Unos slike omogućen je u obliku .png ili .jpg formata, ali nije obavezan. Također, potrebno je unijeti skraćeni naziv materijala koji treba biti jasan, precizan i kratak te ključne riječi koje ciljano opisuju tematska područja sadržana u materijalu. Ključne riječi trebaju biti odvojene zarezima a svaka se ključna riječ može sastojati od više riječi no njih ne smije biti previše pa odabir mora biti ciljan i jezgrovit. Obavezan je detaljniji opis materijala koji uključuje informacije o namjeni materijala, njegovoj primjeni te ostalim bitnim karakteristikama. Nastavnik odabire jezik na kojem je materijal napisan, a ako je materijal višejezičan, potrebno je odabrati primarni jezik. Također, treba odabrati status materijala ovisno o stupnju dovršenosti i spremnosti za javnu objavu no važno je znati da će materijal automatski biti objavljen i vidljiv krajnjim korisnicima u skladu s ovlastima. Nastavnik ima mogućnost označiti je li materijal recenziran od strane neovisnih stručnjaka kao i unijeti verziju materijala, pri čemu numeriranje verzija započinje brojem 1, a svaka se nova verzija materijala nastavlja slijedećim brojem. Ukoliko postoji, moguć je unos identifikatora koji olakšavaju prepoznavanje materijala, kao što su ISBN i ISSN.

Autor pripreme određuje hoće li pristup materijalu biti plaćen ili ne, kao i uvjete korištenja materijala. Preporučuje se licenca Creative Commons, imenovanje CC BY koja omogućuje drugima da distribuiraju, remiksiraju, mijenjaju i prerađuju materijal, čak i u komercijalne svrhe, uz uvjet da navode autora izvornog djela. To je najotvorenija Creative Commons licenca i  preporučuje se za maksimalnu diseminaciju i daljnje korištenje licenciranih materijala. Pristup materijalu na Edutoriju može se ostvariti na različite načine, ovisno o postavljenim uvjetima. Otvoreni pristup omogućuje korisnicima pristup, pregledavanje i korištenje materijala bez prethodne prijave na Edutorij dok pristup uz potreban login na repozitorij zahtjeva od korisnika prijavu svojim korisničkim računom kako bi mogli pristupiti materijalu. Ovo se primjenjuje kada je materijal smješten unutar Edutorija i zahtijeva prijavu korisnika prije pristupa sadržaju. No, mogu postojati materijali koji se nalaze na vanjskim sustavima, poput Loomena ili drugih platformi i za takve je materijale potrebna prijava na vanjski sustav, što znači da korisnici moraju biti prijavljeni na tim platformama kako bi dobili pristup materijalima. U dijelu “Doprinosi” korisnici trebaju unijeti autore materijala koji posjeduju korisničke račune na Edutoriju. Ovim se unosom ostvaruje povezanost između autora i samog materijala. Moguće je unijeti više autora te će svi autori biti navedeni jedan pored drugoga, zadržavajući redoslijed kojim su uneseni. Uz autore, unosi se datum kreiranja materijala kao i ime osobe ili ustanove koja unosi materijal u Edutorij ukoliko je različita od trenutno aktivnog korisnika. U ovom dijelu omogućen je i upis imena osoba koje su sudjelovale u stvaranju materijala (mogu se navesti i autori koji nisu korisnici Edutorija) te im je moguće dodijeliti odgovarajuće ponuđene uloge (autor, vlasnik, recenzent, prevoditelj, urednik, grafički dizajner, ilustrator, tehnički realizator, instrukcijski dizajner, administrator sustava ili metodičar).

3. KORAK – obrazovni i tehnički detalji

U trećem koraku omogućena je kategorizacija pripreme u Edutoriju. U obrazovnim detaljima potrebno je odrediti razinu interaktivnosti materijala pri čemu niska razina interaktivnosti podrazumijeva da materijal ne zahtijeva interakciju korisnika sa sadržajem veću od pokretanja ili čitanja, u srednjoj razini interakcija se sastoji od pomicanja ili grupiranja dijelova sadržaja, ispunjavanja obrasca, označavanja odgovora, unosa teksta, formula ili audio zapisa, povećavanja grafičkog prikaza do velikih detalja (engl. zoom in) i sl. dok visoka razina interaktivnosti podrazumijeva da materijal sadrži didaktične igre, simulacije s mogućnošću unosa ulaznih parametara i prikazivanja rezultata ovisno o unesenim parametrima, mogućnost dobivanja povratnih informacija, interaktivne infografike, interaktivni video, žiroskopski prikaz, 3D prikaz uz mogućnost manipulacije elementom, i sl. Uz razinu interaktivnosti, potrebno je odabrati kome je sve materijal namijenjen (primjerice: učiteljima i nastavnicima, učenicima, ustanovama, roditeljima, javnosti i sl.) a moguće je odabrati i više korisnika.  U ovom je koraku potrebno opisati i načine na koje korisnici različitih uzrasta (predškolska dob, mlađa osnovnoškolska dob, starija osnovnoškolska dob, srednjoškolska dob i punoljetnost) mogu koristiti materijal unutar određenog vremenskog okvira. Ova informacija olakšava razumijevanje korištenja materijala u skladu sa uzrastom i raspoloživim vremenom.

4. KORAK – pristup, povezanost i bilješke

U četvrtom su koraku, ponuđena dodatna polja i opcije za unos ostalih podataka o pripremi. Iako nisu obvezna, pružaju mogućnost unosa dodatnih informacija o materijalu. Moguće je dodati bilješke vezane uz materijal, kao i specificirati format i veličinu datoteke (ukoliko je u prvom koraku unesen materijal, format i veličina datoteke bit će prikazani automatski). Omogućeno je navođenje potrebne programske i/ili sklopovske opreme za korištenje materijala, kao i upute za instalaciju materijala na sustav, ukoliko je to potrebno. Korisnici mogu označiti hoće li se materijal ispravno prikazivati na mobilnim platformama.

U svakom trenutku omogućeno je vraćanje na prethodne korake i dodatno uređivanje i mijenjanje sadržaja u formi unosa. Nakon što su završeni unosi kroz sva četiri koraka, odabirom opcije „Spremite“, završava se postupak izrade nastavničke pripreme. Gotovu nastavničku pripremu moguće je i naknadno uređivati kroz izmjenu metapodataka kao i naknadno dodati povezane datoteke. Kroz izbornik „Akcije“ omogućeno je dodavanje nove verzije datoteke, upravljanje dopuštenjima, brisanje materijala, njegovo dodavanje u kolekciju, kopiranje pripreme, preporuka materijala te zahtjev kojim se traži stručna ocjena materijala. Kreirana nastavnička priprema nalazi se u popisu materijala kojima je korisnik autor.

Osim što nudi strukturiranu formu za izradu nastavničke pripreme, Edutorij omogućuje nastavnicima pristup već postojećim pripremama drugih autora. Ova mogućnost potiče razmjenu ideja, resursa i iskustava među nastavnicima, što izravno doprinosi profesionalnom razvoju. Kroz Edutorij, nastavnici imaju priliku obogatiti svoje pedagoško iskustvo i  unaprijediti vlastitu nastavu. Sve navedene mogućnosti čine Edutorij ne samo korisnim alatom za izradu nastavničkih priprema, već i platformom koja potiče suradnju, dijeljenje znanja i izgradnju zajednice među nastavnicima.