prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-Škole scenariji poučavanja – odgovor na obrazovne izazove digitalnog doba

Suvremena nastava podrazumijevaju visok stupanj interakcije nastavnika i učenika, učenika međusobno te učenika i nastavnih sadržaja. Nastavnik organizira fleksibilan slijed nastavnih aktivnosti i postupaka kako bi povećao produktivnost učenika u stjecanju kompetencija i primjenjivih znanja.

Cilj je e-Škole scenarija poučavanja pružiti nastavnicima podršku i inspiraciju te osvježiti, unaprijediti ili produbiti nastavne sadržaje odgovarajući na potrebe učenika. Osim neposredne svrhe da izrađeni e-Škole scenariji poučavanja odgovore zahtjevima suvremenoga učenja i poučavanja, njihov opći cilj je ohrabrivanje učitelja u namjeri kreiranja i provođenja aktivnosti potpomognutih digitalnim alatima.[1] Sadrže kreativne i inovativne ideje provedbi aktivnosti primjenom istraživanja i rješavanja problema, iskustvenih, suradničkih, projektnih zadataka te primjenom igre.

e-Škole scenariji poučavanja usmjereni su na učenika, potiču suradničko okruženje, u njima su implementirane informacijsko-komunikacijske tehnologije, sadrže razine složenosti IKT-a, temelje se na suvremenim nastavnim strategijama, metodama i postupcima, povezuju sadržaje sa svakodnevnim životom, potiču odgojnost, inkluzivni pristup, inovativnost i kreativnost te ih obilježava modularnost. [2] Nastavnicima štede vrijeme prilikom traženja dodatnog i kreativnog sadržaja a njihova primjena donosi osvježenje i  podiže kvalitetu nastave.

Odgojno-obrazovni ishodi definirani su kurikulumom nastavnog predmeta i određeni su kao znanja, vještine i/ili stavovi/vrijednosti dok se njihovom razradom detaljnije i preciznije određuju sadržaji i aktivnosti u okviru svakog pojedinoga odgojno-obrazovnoga ishoda. Kao takvi, integrirani su element svake nastavne aktivnosti, konkretni su, mjerljivi, ostvarljivi, svrsishodni, vremenski ograničeni i usmjereni na učenika. Neposredno uz ishode, izdvojeno je 3 do 5  ključnih pojmova koji se najčešće ponavljaju u tekstu scenarija i koji su vezani uz sadržaj. Uz ishode i ključne pojmove, navodi se  i razina složenosti primjene IKT koja može biti početna, srednja i napredna i u uskoj je svezi s digitalnom kompetencijom nastavnika koji scenarij koristi. Razina digitalne kompetencije nije ograničavajući čimbenik, budući se svaka aktivnost može prilagoditi i oblikovati, no jednako tako i svaki nastavnik može pronaći izazov u novim alatima, aplikacijama i platformama te unaprijediti vlastite digitalne vještine i kompetencije. Tijekom pandemije i online nastave, nastavnici su stekli vrijedna iskustva u izboru tehnologije i u njenom korištenju koja sad mogu unaprjeđivati primjenom scenarija poučavanja i prilagodbom nastave potrebama digitalnog doba. Uz ishode, ključne pojmove i razinu digitalne kompetencije, svaki scenarij sadrži i prijedlog moguće korelacije i interdisciplinarnosti koja učenicima olakšava povezivanje i konstruiranje novih znanja. E-škole scenariji poučavanja pokrivaju i međupredmetne teme koje utječu na sva područja ljudskog života te ih je moguće povezivati sa svim nastavnim predmetima.  Svi ovi elementi predstavljaju dobru osnovu za pretraživanje scenarija unutar predmetnog područja. Maštovita imena scenarija poput Tvoja znamenka zvuči poznato, Domino leptir, Što nas loži? ili Koji si ti lik? vjerojatno neće otkriti informaciju na koju se nastavnu temu scenarij odnosi, ali će sigurno potaknuti zanimanje i interes za istraživanjem i proučavanjem!

Aktivnosti scenarija jezgrovite su, kratke, jednostavne, razumljive i pojednostavljene, istaknuti su alati i aplikacije za njihovo provođenje, kao i poveznice na digitalne obrazovne ili dodatne sadržaje. Ne predstavljaju klasične nastavničke pripreme već zorni prikaz aktivnosti uz pomoć informacijsko – komunikacijske tehnologije. Njihova primjena jedan je od načina novog planiranja i provedbe nastavnog sata ili dijela nastavnog sata. Postupci potpore nastavnicima pomažu u lakšem snalaženju u pristupu poučavanju i usmjereni su na različite teškoće u razvoju i teškoće u učenju. Preporuke sadrže moguće načine rada s učenicima s posebnim odgojno obrazovnim potrebama. Ujedno, scenarij sadrži dio Za učenike koji žele znati više u kojemu se naglasak stavlja na visoko motivirane učenike. Sadrži preporuke za moguću nadogradnju i proširenje osmišljenih aktivnosti kako bi iste odgovarale potrebama tih učenika. Scenariji poučavanja doprinose procesu inkluzije te olakšavaju rad odgojno-obrazovnim djelatnicima i učenicima stvarajući obrazovanje temeljeno na prihvaćanju raznolikosti dok svojim potencijalom mogu otvoriti nove mogućnosti za ostvarivanje suvremene nastave.

[1] Priručnik za primjenu i izradu e-škole scenarija poučavanja – II izmijenjeno izdanje, https://edutorij.e-skole.hr/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/b2c5cb3a-025a-4e2b-bbcb-6148613adab1 , CARNET, 2018. (21.12.2022.)

[2] Priručnik „Primjena scenarija poučavanja, digitalnih alata i obrazovnih trendova”, https://pilot.e-skole.hr/wp-content/uploads/2016/12/Prirucnik_Scenarij-poucavanja.pdf, CARNET, Zagreb, 2017. godina (21.12.2022.)