prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Obrada lektire izradom plakata

dodati Terezija Zokić

 

 

Kako obraditi lektirno djelo a da se izbjegne stereotip klasične obrade? Jedan od mogućih odgovora nametnuo se kroz dobre primjere naše nastavne prakse – izradom plakata pomoću plana plakata. Ovaj tekst obuhvaća sljedeće:

– Što je plakat?

– Plakat u nastavi

– Odlike dobro osmišljenog plakata

– Cilj izrade plakata

– Obrada lektire izradom plakata

– Samovrednovanje

– Prezentacija i vrednovanje učeničkih plakata

 OBRADA LEKTIRE IZRADOM PLAKATA

 

 

 

ŠTO JE PLAKAT?

Plakat potječe od riječi “plak” što u prijevodu znači mrlja, krpica, a predstavlja pisanu, crtanu, grafički umnoženu obavijest istaknutu na javnim mjestima. Danas plakat možemo smatrati dijelom svakodnevice i to kao umjetničko djelo, ali i kao didaktičko-metodičko sredstvo u nastavi koje se koristi u svrhu prezentiranja određenih sadržaja. Osnovna namjena svakog plakata je prijenos informacija različitog karaktera. U tom slučaju poruka plakata mora biti jasna, razumljiva i lako čitljiva.

 

PLAKAT U NASTAVI

Plakat je poznat i primjenjivan u nastavi i prije više od dvadesetak godina. Uvođenjem HNOS-a postao je jedno od centralnih aktivnosti u svim nastavnim predmetima i područjima. Usudimo se reći da ga je to (kratko) vrijeme bilo čak i previše. Nakon toga, s plakatom se srećemo sve rjeđe.

 

ODLIKE DOBRO OSMIŠLJENOG PLAKATA

Opće odrednice za izradu plakata su: čitljivost, preglednost i dopadljivost .

 

 • Čitljivost
 • naslov i podnaslov moraju biti veći od ostatka teksta
 • nastojati tekst svesti na najosnovnije podatke
 • pisati velikim i(li) malim tiskanim slovima
 • izbjegavati različite tipove slova
 • izbjegavati pisanje riječi i teksta s previše različitih boja

 

 • Preglednost
 • plakat može sadržavati slike, fotografije, sheme, skice, crteže
 • za temu koja se obrađuje dovoljno je napisati samo ključne riječi ili tek nekoliko kraćih rečenica
 • slika, fotografija, shema, skica, crteža ne smije biti previše
 • slikovni prilozi ne smiju biti presitni

 

 • Privlačnost/upadljivost
 • kompozicija plakata zahtijeva pravilan raspored elemenata plakata kao što su: naslov, tekst, slikovni prilozi, podatci o autoru i sl.
 • važno je voditi računa o omjeru teksta i slikovnih priloga (ne podjednako mnogo)
 • na plakatu prevladava ili tekst ili slikovni prilog/slikovni prilozi
 • slikovni prilog/slikovni prilozi i tekst/dijelovi teksta se ne razbacuju već su skladno raspoređeni po papiru
 • nastojati da boje budu upadljive i kontrastne

 

 

CILJ IZRADE PLAKATA

 • samostalnim istraživanjem doznati više o zadanoj temi, odnosno usvojiti nove činjenice o temi koja se obrađuje
 • razviti znatiželju i sposobnost uočavanja bitnih činjenica vezanih za temu
 • potaknuti učenje na zabavan način, uz puno volje i mašte
 • razviti osjećaj za kreativnost u odabiru materijala i izradi plakata
 • plakatom izraziti osjećaje, odnosno iskazati svoj doživljaj zadane  teme
 • temu obraditi sadržajno, sistematično i pregledno

 

 

OBRADA LEKTIRE IZRADOM PLAKATA

 

Nerijetko se u komunikaciji i izmjeni iskustava učitelja postavlja pitanje: Kako obraditi lektirno djelo a da se izbjegne stereotip klasične obrade?

 

Jedan od mogućih odgovora nametnuo se kroz dobre primjere naše nastavne prakse – izradom plakata. No, mnogi su učitelji već imali iskustva s izradom plakata u lektiri i nisu bili potpuno zadovoljni. Učenici bi ulagali veliki trud u izradu vizualno lijepih plakata, ali bi pritom zapostavljali sadržaj. Takve se plakate nije moglo objektivno ocijeniti visokim ocjenama.

Tako smo i došle do rješenja opisanog problema i to putem tzv. plana plakata.

Plan plakata je svojevrsna skica koja učenike upućuje koje sadržaje plakat treba sadržavati, kako organizirati prostor te postići dobar odnos slika i teksta.

 

Slijede primjeri obrade lektirnih dijela za  4. razred osnovne škole izradom plakata pomoću plana plakata.

 

PRIČE IZ DAVNINE, Ivana Brlić Mažuranić

 

Kada je riječ o obradbi lektirnog djela Priče iz davnine, praksa nam je da sa svim učenicima obradimo bajku Šuma Striborova. Preostale bajke podijelimo učenicima tako da svatko od njih treba pročitati jednu bajku. Nakon čitanja učenici dobiju plan plakata (slika 1) na papiru A4 formata. Učenici trebaju prikazati: naslov, glavne likove i njihove osobine, mjesto radnje, temu, pouku, kratak sadržaj (uvod, glavni dio, završni dio), dva njima najdraža dijela bajke, napisati preporuku za čitanje. U plan upisuju ključne riječi, natuknice ili kratke upute što će na plakatu napraviti. Na osnovu tih zabilješki izrađuju plakat koji će u školi prezentirati ispred razreda. Fotografija učeničkog plakata na temu bajke Kako je Potjeh tražio istinu, označena je kao slika 2.

 

                    

Slika 1.

Plan plakata za bajku Priče iz davnine

 

 

 

 

 

 

Slika 2.

Učenički plakati bajke Kako je Potjeh tražio istinu prema planu plakata

EMIL I DETEKTIVI, Erich Kastner

 

Interpretacija svakog književno-umjetničkog teksta obuhvaća analizu likova, njihovih osobina i postupaka, mjesto i vrijeme radnje, redoslijed radnje, temu, pouku, jezičnu analizu itd. Sve se to odnosi i na obradu dječjeg romana Emil i detektivi. Međutim, prvo na što pomislimo kada je riječ o tom lektirnom djelu jest glavni lik Emil i – putovanje od njegova doma do bakine kuće. Tijekom putovanja redaju se različita mjesta radnje koja prate različiti likovi i događaji. Stoga je ovaj plan plakata vrlo jednostavan, a obuhvaća PLAN EMILOVA PUTOVANJA. Učenici crtežom trebaju prikazati svako mjesto radnje i popratiti ga s 2 – 4 rečenice sažetka sadržaja. Slika 3 prikazuju fotografiju učeničkog plakata na temu romana Emil i detektivi.

 

 

 

Slika 3.

Učenički plakat dječjeg romana Emil i detektivi

 

 

HEIDI, Johanna Spyri

 

Pri spomenu ovog lektirnog djela uglavnom se glavnu junakinju zamišlja u planinama. Međutim, za bolje upoznavanje glavnog lika i razumijevanje njenih postupaka, od posebne je važnosti odnos djevojčice Heidi spram ostalim likovima:

 • Heidi i djed
 • Heidi i Petar
 • Heidi i Klara.

Upravo su ti odnosi okosnica plana ovog plakata (slika 4). To učenicima otvara zanimljivu mogućnost da na plakatu usporede sebe i Heidi.

 

                       

Slika 4.

Plan plakata za lektirno djelo Heidi

 

 

 

 

 

Slika 5.

Učenički plakat na temu djela Heidi

 

SAMOVREDNOVANJE

 

Nakon izrade plakata učenicima se može dati listić za samovrednovanje (tablica 1).

 

 

MOJ PLAKAT

 

 

 

 

ODGOVARA TEMI

 

 

 

 

IMA POTREBAN TEKST

 

 

 

 

IMA POTREBNE CRTEŽE I/ILI SLIKE

 

 

 

 

JASAN JE, UREDAN I RAZUMLJIV

 

 

 

 

Tablica 1.Listić za samovrednovanje

 

PREZENTACIJA I VREDNOVANJA UČENIČKIH PLAKATA                                                         

 

Učenici u izradu plakata ulažu trud, vrijeme i materijal. Kako bi s ostalima podijelili rezultate svoga rada, razvili komunikacijske vještine i utvrdili znanje o obrađenoj  temi, plakat treba predstaviti.

Prilikom vrednovanja učeničkih plakata trebamo se koristiti evaluacijskim listovima s precizno određenim elementima vrednovanja. Jedan je takav okvir za vrednovanje prikazan u tablici 2.

 

IME I PREZIME UČENIKA

Elementi vrednovanja plakata

u potpunosti

djelomično

nedovoljno

Plakat je pregledan i uredan.

 

 

 

Naslov je istaknut.

 

 

 

Sadrži zadane podatke.

 

 

 

Podaci su točni.

 

 

 

Sadrži slike i/ili crteže.

 

 

 

Tekst je sažeto napisan.

 

 

 

Tekst je jezično i pravopisno točno napisan.

 

 

 

Ostvarena slovopisna čitkost.

 

 

 

Potpisan je učenik koji je izradio plakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2.Okvir za vrednovanje plakata

ZAKLJUČAK

Učeničko je razumijevanje lektirnih djela moguće propitati izradom i vrednovanjem plakata, kako u uvjetima nastave koja se provodi u školi, tako i u uvjetima nastave na daljinu. Bez obzira na model nastave, izradi plakata treba pristupiti promišljeno i organizirano, vodeći se planom plakata. Budući da su planom plakata jasno određeni koraci postupanja i elementi sadržaja djela, učenici se tijekom izrade direktno usmjeravaju na ključne detalje sadržaja i pravilnu organizaciju podataka na plakatu. Plakate obavezno treba predstaviti ostalim učenicima i, po mogućnosti, (samo)vrednovati. Vrednovanje plakata vrši se po unaprijed određenim elementima vrednovanja s kojima se učenici, baš kao i s kriterijem ocjenjivanja, trebaju upoznati prije početka promišljanja o konkretnom plakatu.

 

Terezija Zokić, Benita Vladušić

 

 

Literatura:

 

 • Stričević, I. Izlaganje na posteru i posterne prezentacije. Zrno: časopis za obitelj, vrtić i školu. 2002., br. 50-51

 

 •  Tekst na mrežnoj stranici: Jozić, Ruža, Izrada plakata.

http://www.knjiznicari.hr/UDK02/index.php/Datoteka:IZRADA_PLAKATA.doc

 

 • Tekst na mrežnoj stranici: Kalinić-Lebinec,  Dubravka. Da plakat ne bude za plakat.

https://issuu.com/dkalinicl/docs/da_plakat_ne_bude_za_plakat_84eb19b85343dd