prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Istraživanje na školskoj razini – digitalna kompetencija učenika

Život suvremenog čovjeka postao je nezamisliv bez digitalne tehnologije. Biti pismen, danas znači imati razvijenu digitalnu kompetenciju. Digitalna kompetencija podrazumijeva upotrebu digitalnih tehnologija za razmjenu informacija, komunikaciju, učenje, rad u svim aspektima života. Razvoj digitalne kompetencije treba započeti u ranoj dobi uz pažljivi odabir vrste tehnologije.

Razvoj digitalne kompetencije učenika spominje se u gotovo svim kurikulima za osnovne i srednje škole kao međupredmetna tema. U velikom broju zemalja, digitalna se kompetencija podučava kao obvezan, zasebni predmet. Mnogobrojni su izazovi i moguće prednosti digitalnog obrazovanja u školi. Digitalni mediji sa sobom donose i negativne strane. Učenicima je potreba poduka o digitalnim medijima, o komunikaciji pomoću tih medija. Potrebno im je ukazati na njihove pozitivne i negativne strane. Zbog novonastale, Covid-19 situacije, u škole je ušla online nastava i nastavnici su u vrlo kratkom vremenu morali pronaći programe i alate pomoću kojih će izvoditi nastavu na način da učenicima bude približno jednaka nastavi u učionicama. Na ovu temu provedena su mnogobrojna istraživanja.
Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi razinu digitalne kompetencije anketiranih učenika, vrste digitalnih sadržaja koje koriste u nastavi, učestalost i svrhu njihovog korištenja i njihovu procjenu korisnosti upotrebe digitalnih alata u procesu učenja.
Metodologija istraživanja
Istraživanje je provedeno tijekom školske godine 2020./2021. u Srednjoj školi Petrinja među učenicima strukovnog odjeljenja i Ženskoj općoj gimnaziji Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti u Zagrebu. Za potrebe istraživanja anketirani su učenici od 1. do 4. razreda za koje je formiran upitnik od osam pitanja (Prilog 1). Ispitanicima su prije popunjavanja upitnika (Microsoft Forms) dane upute i objašnjena je svrha samoga istraživanja. Učenici su upitnicima pristupili dobrovoljno i anonimno. Ispunjavanje upitnika je trajalo nekoliko minuta. Tijekom istraživanja, nastava se odvijala u Srednjoj školi Petrinja uživo, a u Ženskoj općoj gimnaziji Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti online.
Rezultati istraživanja
Za potrebe istraživanja anketirano je ukupno 79 učenika. Anketiranjem su obuhvaćeni učenici od 1. do 4. razreda u obje škole. Među anketiranim učenicima je bilo 35,5 % učenika prvih razreda, 21,5 % učenika drugih razreda, 25,3 % učenika trećih razreda, i 17,7 % učenika četvrtih razreda. U Ženskoj općoj gimnaziji Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti anketirano je 46 učenica, a u Srednjoj školi Petrinja 33 učenika smjera prehrambeni tehničar.
Na pitanje: Odaberite razinu složenosti digitalne kompetencije, u ŽOG Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti 23,9 % učenika se izjasnilo da imaju visoku razinu digitalnih kompetencija, 71,7 % srednju razinu, a 4,4 % nisku razinu digitalne kompetencije. Slični podaci su dobiveni u SŠ Petrinja gdje se 30,4 % učenika izjasnilo da ima visoku razinu digitalne kompetencije, 63,6 % srednju razinu, a 6,0 % nisku razinu digitalne kompetencije.

grafikon 1

Na pitanje: Koliko često koristite Digitalne obrazovne sadržaje u nastavi? u ŽOG Družbe sestara milosrdnica 84,8 % učenika je odgovorilo svaki dan, 10,9 % jednom tjedno, a 4,3 % jednom mjesečno. U strukovnoj školi u Petrinji najveći broj anketiranih učenika, 63,6 %, odgovorio je da koriste digitalne alate svaki dan, 10,9 % jednom tjedno, a 3,3 % jednom mjesečno.

Na pitanje: Koje digitalne alate koristite u nastavi?, u ŽOG Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti 100 % učenica se izjasnilo da koriste MS Teams, a 61,6 % Kahoot. U SŠ Petrinja se 81,1 % učenika izjasnilo da koriste MS Teams, 61,6 % Kahoot i 21,2 % Wordwall.

Ostali digitalni alati koji se koriste u nastavi u ŽOG Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti su Google Classroom, Flipgrid, Quizlet, Prezi, MindMister, Edmondo, Crosswordlabs i Canva. U Srednjoj školi Petrinja koriste se i Wakelet i Canva.
Najčešći razlozi korištenja digitalnih alata u ŽOG Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti jesu učenje (27,6 %), domaća zadaća (27,6 %), provjera usvojenosti nastavnih sadržaja (23,5 %) te ponavljanje i uvježbavanje (21,3 %). U SŠ Petrinja 36,2 % učenika koristi digitalne alate za ponavljanje i uvježbavanje, 27,1 % za učenje, 21,2 % za domaću zadaću, a 15,5 % za provjeru usvojenosti obrazovnih sadržaja.

U ŽOG Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti 40,4 % učenica se izjasnilo da digitalni alati nemaju nema utjecaja na proces učenja. Kod 31.9 % učenica digitalni alati pomažu boljem savladavanju nastavnih sadržaja. S digitalnim alatima nastava i sam proces učenja su zanimljiviji za 12,8 % učenica, 4,3 % učenica smatra im upotreba digitalnih alata otežava učenje. 10,6 % smatra da uporaba digitalnih alata intenzivira njihovu aktivnost. U SŠ Petrinja 33,3 % učenika se izjasnilo da su uporabom digitalnih alata nastava i sam proces učenja zanimljiviji. Kod 24,2 % učenika digitalni alati pomažu boljem savladavanju nastavnih sadržaja. Za 21,2 % učenika digitalni alati nemaju utjecaj na proces učenja. Digitalni alati intenziviraju aktivnost kod 12,1 % učenika, a 9,2 % smatra da im oni otežavaju učenje.

Zaključak:
• Većina učenika posjeduje srednju razinu složenosti digitalne kompetencije
• 80 % učenika svakodnevno koristi neke od digitalnih alata
• Najčešće korišteni digitalni alati su MS Teams, MS Forms, MS Word, MS One Note, MS Power Point, Kahoot, , Flipgrid, Zoom, Quizlet u ŽOG Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti. U SŠ Petrinja najviše se koriste MS Teams, Kahoot, MS Forms, Wordwall, LearningApss.
• U ŽOG Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti rećina učenika smatra da uporaba digitalnih alata nema utjecaja na njihovo učenje, a druga trećina smatra da im oni pomažu u učenju, a u SŠ Petrinja oko 70 % učenika se izjasnilo da im uporaba digitalnih alata pomaže u procesu učenja.
• Učenici digitalne alate najviše koriste kao pomoć pri učenju i izradi domaće zadaće
• Većina učenika procjenjuje da je korisnost uporabe digitalnih alata u nastavi dobra ili vrlo dobra (ŽOG Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti 3,4, a SŠ Petrinja 3,7).
• Učenici koji su se izjasnili da imaju nisku razinu digitalnih kompetencija ocijenili su korisnost istih u procesu učenja negativnom ocjenom
• Preko 80 % učenika ocijenilo je korisnost digitalnih alata u nastavi ocjenom vrlo dobar i odličan.
Izvori
1. Edupoint časopis
2. Digitalno obrazovanje u školama u Europi